Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el dimarts, 21 de maig, a les 19:00h

D’acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d’Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que es farà el proper DIMARTS 21 de maig de 2002, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA


0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària ordinària del Ple de 19 de març de 2002.

1.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

2.- Donar compte, si s’escau, del dispositius sisè i setè del Decret de Presidència núm. 183/02 de data 30 d’abril de 2002, referent a la delegació de la Presidència de les comissions informatives de caràcter permanent i específic.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR I ECONOMIA

3.- Nomenament, si s’escau, de representants del Consell Comarcal del Maresme a diverses entitats.

4.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació núm. 6/02 del Pressupost de la corporació.

5.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de baixes d’ingressos i despeses d’exercicis tancats.

6.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació núm. 2/02 de pressupost de l’exercici 2002 de l’Organisme Autònom Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme.

7.- Adscripció, si s’escau, de l’ús d’un vehicle a l’Organisme Autònom Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme.

8.- Ratificació, si s’escau, dels dispositius onzè i dotzè del Decret de Presidència núm. 183/02 de data 30 d’abril de 2002, referent a un determinat establiment de dedicació exclusiva parcial.

9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 152/02 de data 17 d’abril de 2002, referent a la declaració d’idoneïtat dels projectes presentats pels Ajuntaments d’Argentona, Cabrils, Dosrius, Palafolls, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Tiana.

10.- Aprovació, si s’escau, del conveni col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Maresme per a 2002/2006.

11.- Aprovació, si s’escau, de l’acord de condicions de treball del personal funcionari del Consell Comarcal del Maresme per a 2002/2006.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 47/02 de data 11 de febrer de 2002, referent a l’aprovació del Pla Comarcal de Joventut 2002 de la comarca del Maresme.

13.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Maresme.

14.- Aprovació, si s’escau, de l’atorgament d’ajuts individuals de menjador obligatori als alumnes escolaritzats en el CPEE l’Horitzó residents al municipi de Pineda de Mar.

15.- Aprovació, si s’escau, del conveni amb l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme per a fer avaluació del programa “WOMEN MANAGING SOCIAL SELF HELP” a nivell de la totalitat dels socis finançats pels fons FEDER.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, PLANIFICACIÓ I MEDI AMBIENT

16.- Aprovació, si s’escau, del conveni amb l’Ajuntament d’Argentona per a l’adquisició del terreny pel Centre d’acollida d’animals domèstics abandonats.

17.- Extinció, si s’escau, de mutu acord del conveni de delegació de competències en matèria de recollida selectiva de 17 de novembre de 1998 amb Vilassar de Mar.

18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 125/02 de data 5 d’abril de 2002, referent a l’aprovació del conveni de col·laboració amb la Secretaria de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la realització d’un estudi de les infraestructures viàries urbanes i supramunicipals.

19.- Moció del govern sobre la realització de proves esportives amb vehicles motoritzats en el Parc Serralada Litoral.

20.- Moció del govern referent als reptes de gestió de la brossa al Maresme.

21.- Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia efectuada pel conseller comarcal Sr. Joaquim Mas i Rius.

20.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 16 de maig de 2002
El President


Josep Jo i Munné