Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el dimarts 29 de setembre

D’acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d’Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 29 de setembre de 2015, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de constitució del Consell Comarcal del Maresme de data 24 de juliol de 2015.
 • 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària extraordinària i urgent de 31 de juliol de 2015.
 • 2.- Despatx oficial.
 • 3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

 • 4.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal del Maresme i de la composició dels membres de la Comissió Permanent del Ple.
 • 5.- Aprovació, si s’escau, del règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació.
 • 6.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’Institucions, entitats i/o empreses.
 • 7.- Donar compte, si s’escau, del Període mitjà de pagament (PMP) del Consell Comarcal del Maresme corresponent al segon trimestre de 2015.
 • 8.- Aprovació, si s’escau, del Conveni regulador de subvenció prevista a favor del Club Triatló Costa de Barcelona – Maresme amb destinació a l’Ironman Barcelona, per l’any 2015.
 • 9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 173/15 de data 11 de maig sobre l’aprovació del reconeixement extrajudicial dels crèdits de les despeses de l’exercici 2014.
 • 10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 177/15 de data 13 de maig sobre excepcionar la data de celebració de la sessió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal convocat pel dia 19 de maig de 2015, que va passar a celebrar-se el 2 de juny de 2015.
 • 11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 184/15 de data 18 de maig sobre la concertació amb la Mútua ASEPEYO, de la gestió de les prestacions d’incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral.
 • 12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 185/15 de data 18 de maig sobre el nomenament dels membres de la Comissió mixta d’Interpretació, estudi i seguiment del conveni, per part de la Corporació.
 • 13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 186/15 de data 18 de maig sobre el nomenament dels membres del Comitè de Seguretat i Salut representants de part de la Corporació.
 • 14.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 188/15 de data 19 de maig sobre determinar que les contractacions de personal per a la Impulsió del Programa de Garantia Juvenil d’acord amb l’Ordre EMO/381/14, de 22 de desembre, responen a necessitats urgents i inajornables.
 • 15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 224/15 de data 11 de juny sobre l’aprovació de les bases del concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de treball de tècnics mig de promoció econòmica, per a possibles necessitats d’ocupació no permanent.
 • 16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 236/15 de data 22 de juny sobre l’aprovació de les bases del concurs del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de tècnics mitjos, Treballadors/es socials, per a possibles necessitats d’ocupació no permanent.
 • 17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 257/15 de data 16 de juliol sobre l’aprovació de les al·legacions a la notificació emesa per l’Agència Tributària, pel concepte tributari: “Impuesto sobre el Valor Añadido”.
 • 18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 261/15 de data 22 de juliol sobre l’aprovació de la sol·licitud d’Alta al servei de Registre Unificat (MUX) del Consorci Administració Oberta de Catalunya.
 • 19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 267/15 de data 24 de juliol sobre assumir per part de la presidència de la Corporació, i de forma transitòria, les competències de la gerència específiques que disposa l’article 16 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de noviembre.
 • 20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 282/15 de data 3 d’agost sobre estimar les al·legacions de la UTE Agustí i Mas Oliver, SA – Electromecànica Soler, SL en relació la incoació de l’expedient de resolució del contracte administratiu d’obres per a l’execució del “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase I”.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

 • 21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 133/15 de data 14 d’abril sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores i els seus annexos de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcio-econòmiques i geogràfiques per al curs 2015-2016.
 • 22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 181/15 de data 18 de maig sobre l’aprovació del Conveni amb el Departament d’Ensenyament, per al finançament de les competències delegades en matèria d’ensenyament, per al curs 2014-15.
 • 23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 225/15 de data 11 de juny sobre l’aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de Mataró per la gestió i prestació del servei de Transport Adaptat per accedir a serveis socials d’atenció especialitzada.
 • 24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 227/15 de data 12 de juny sobre declarar la suspensió de la convocatòria del procediment de contractació del servei de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017.
 • 25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 252/15 de data 15 de juliol sobre l’aprovació de nou, dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació, dels serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017.
 • 26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 346/15 de 22 de setembre sobre la modificació dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació, dels serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 27.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Medi Ambient.
 • 28.- Aprovació, si s’escau, de la composició actualitzada de la Ponència Ambiental Comarcal (PAC).
 • 29.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació del contracte del procediment de diàleg competitiu per a la selecció d’un soci privat de l’empresa d’economia mixta que haurà de portar a terme la implantació d’un nou servei de recollida de residus més altres serveis accessoris.
 • 30.- Acceptació, si s’escau, de la donació econòmica privada per al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD).
 • 31.- Aprovació, si s’escau, de l’autorització a l’entitat Associació de Voluntaris del CAAD Maresme (VOLCAAD), a utilitzar el nom de Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme.
 • 32.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 194/15 de data 26 de maig sobre la sol·licitud d’aclariments en les ofertes de les empreses que es presenten al diàleg competitiu per a la selecció d’un soci privat de l’empresa d’economia mixta per un nou servei de recollida de residus més altres serveis accessoris.
 • 33.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 203/15 de data 1 de juny sobre l’aprovació de l’Addenda del Conveni amb Aigües de Mataró, SA per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (Aedes Albopictus) al municipi de Mataró, per l’any 2015.
 • 34.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 206/15 de data 2 de juny sobre l’aprovació de l’import de l’amortització per a l’exercici 2014 del deute amb la concessionària del servei d’abastament d’aigua potable en alta al Maresme Nord, per les inversions finançades en el període 1996-2011.
 • 35.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 226/15 de data 12 de juny sobre la modificació temporal de l’actual composició de la Ponència Ambiental Comarcal
 • 36.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 251/15 de data 15 de juliol sobre desestimar les al·legacions formulades per l’AIE AQUAGEST MEDIOAMBIENTE – RUBATEC – AMSA, en relació a l’expedient de la prestació del servei de sanejament públic per part de SIMMAR, SL, exercici 2013.
 • 37.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 287/15 de data 4 d’agost sobre l’aprovació de la liquidació del cànon del servei d’abastament del primer semestre 2015.
 • 38.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 288/15 de data 4 d’agost sobre desestimar les al·legacions presentades per un ciutadà, en relació a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’accident del seu vehicle.
 • 39.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 321/15 de data 8 de setembre sobre remetre al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona còpia de l’expedient referent a la reclamació de responsabilitat patrimonial, en referència als danys per inundació del fossat de l’ascensor d’un habitatge unifamiliar.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

 • 40.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependencia.
 • 41.- Aprovació, si s’escau, de la prórroga del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependencia.
 • 42.- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per activitats extraescolars, així com per adquisició de material escolar i sanitari, a menors en situació de risc social amb expedient obert a la DGAIA.
 • 43.- Aprovació, si s’escau, del Reglament orgànic regulador del Consell de Cultura del Maresme.
 • 44.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Dosrius per al suport tècnic en inspeccions sanitàries d’inici i control d’activitats alimentàries.
 • 45.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per al suport tècnic en competències locals en matèria de salut pública.
 • 46.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella per al suport tècnic en inspeccions sanitàries i control d’activitats alimentàries.
 • 47.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 205/15 de data 2 de juny sobre l’aprovació del Conveni amb el Departament de Cultura en relació a la transferència anual per a la gestió de l’arxiu comarcal del Maresme.
 • 48.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 228/15 de data 12 de juny sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a colònies i activitats d’estiu per l’any 2015, a menors en situació de risc social amb expedient obert a la DGAIA.
 • 49.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 265/15 de data 24 de juliol sobre l’aprovació del Conveni amb la Universitat Ramon Llull, per a la realització d’un cicle de conferències sobre “Ports i serveis portuaris” a Mataró i Vilassar de Mar, en el marc de la Universitat d’Estiu Ramon Llull 2015.
 • 50.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 314/15 de data 28 d’agost sobre l’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament d’Alella per al desenvolupament del programa d’acollida, capacitació i gestió de la diversitat d’Alella.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONOMICA

 • 51.- Aprovació, si s’escau, del Pla Estratègic de Desenvolupament econòmic de la comarca del Maresme.
 • 52.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació pel programa Joves per l’Ocupació, convocatòria 2015/2016, regulada per l’EMO/254/2015.
 • 53.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 183/15 de data 18 de maig sobre informar favorablement de la proposta de l’Ajuntament de Palafolls per a la realització del Shopping Night.
 • 54.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 293/15 de data 5 d’agost sobre l’aprovació de la renúncia parcial a la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, EMO/221/2014, de 21 de juliol, modificada per l’ORDRE EMO/234/2014, de 28 de juliol.
 • 55.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 313/15 de data 28 d’agost sobre informar favorablement de la proposta de l’Ajuntament de Vilassar de Mar relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial, per a la realització del Shopping Night.
 • 56.- Instar, si s’escau, al Consorci Sanitari del Maresme i al Departament de Salut, l’elaboració participada d’un Pla Director Sociosanitari de Mataró-Maresme.
 • 57.- Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.
 • 58.- Informes, precs i preguntes.