Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 18 de març


El Consell Comarcal del Maresme celebrarà un Ple ordinari el dimarts 18 de març de 2008, a les 19.00h, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 22 de gener de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.-Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 76/08 de data 29 de febrer de 2008, referent a la liquidació del Pressupost consolidat per a l´exercici 2007.
-3.-Donar compte, si s´escau, de l´informe de fiscalització 27/2007 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, referent al Consell Comarcal del Maresme.
-4.-Modificació, si s´escau, del règim retributiu i dedicació de membres de la corporació. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 5.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda a l´Acord sobre condicions de treball dels funcionaris del Consell Comarcal del Maresme
-6.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda al Conveni Col·lectiu aplicable al personal laboral al servei del Consell Comarcal del Maresme.
-7.-Aprovació, si s´escau, del conveni tipus entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments adherits per a projectes de infraestructura de banda ampla, la Xarxa Man.
-8.-Aprovació, si s´escau, del Pla Comarcal de Joventut per l´any 2008.
-9.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Escola Universitària del Maresme per a la gestió del Maresme Centre de Negocis.
-10.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni marc per a l´acolliment d´empreses.
-11.-Aprovació, si s´escau, de l´ordenança núm. 8 reguladora del preu públic de la prestació dels serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis.
-12.-Aprovació definitiva, si s´escau, del Reglament de funcionament intern del Maresme Centre de Negocis.
-13.-Aprovació, si s´escau, de les bases de la convocatòria per a la concessió d´ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs escolar 2008/2009.
-14.-Aprovació, si s´escau, de les bases de la XXV Mostra Literària del Maresme.
-15.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració tipus amb els ajuntaments que participin en les properes edicions de la Mostra Literària del Maresme.
-16.-Aprovació, si s´escau, de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions del Consell Comarcal del Maresme en l´àmbit del Servei de Suport a la gestió de les activitats extraescolars.
-17.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Cabrera de Mar per a la realització d´un curs de formació de monitors de menjadors.
-18.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació entre els ajuntaments de l´Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CEE l´Horitzó de Pineda de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per creat un marc de cooperació econòmica per promoure activitats educatives complementàries.
-19.-Renunciar, si s´escau, al dret preferent d´adquisició d´accions de l´empresa CETEMM SA.
-20.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 40/08 de data 31 de gener de 2008, referent a l´atorgament de poders generals per plets en defensa del Consell Comarcal del Maresme a favor de diversos professionals. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 21.-Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació de la Taxa per a la prestació del servei d´alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric.
-22.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Alella i el Consell Comarcal del Maresme per a l´assessorament tècnic en l´àmbit de la contaminació acústica.
-23.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Cabrera de Mar i el Consell Comarcal del Maresme, per a la realització del mapa acústic del municipi i serveis d´assessoria.
-24.-Aprovació, si s´escau, de la pròrroga per a l´exercici 2008 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Agència Catalana de l´Aigua per el càlcul i l´atribució de fons corresponent a les despeses indirectes de gestió dels sistemes de sanejament.
-25.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Palafolls per a l´assessorament en la gestió de les franges de protecció perimentral d´urbanitzacions a executar l´any 2008.
-26.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Alella i el Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en matèria de llicències municipals innòcues i ambientals dels annexos I, II i III.
-27.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 37/08 de 30 de gener, referent a l´aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractaments de Residus, per a la derivació temporal a l´ECOPARC 2 de FORM.
-28.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 41/08 de 31 de gener, referent a comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs contenciós ordinari núm. 707/2007 interposat per Asecat, SA.
-29.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 62/08 de data 19 de febrer, referent a aprovar les esmenes introduïdes per l´Agència Catalana de l´Aigua en el Conveni de col·laboració per al desenvolupament de les actuacions contingudes en el primer escenari temporal 2006-2008 del programa PSARU 2005. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 30.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb la Fundació Rafael Campalans i el Consell Comarcal del Maresme per la realització d´unes pràctiques del postgrau “Lideratge per a la Gestió Política i Social”.
-31.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació de la Federació Catalana de Futbol per el Projecte esportiu, social, educatiu i de foment de l´ús de la Llengua Catalana en el marc del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Maresme.
-32.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant ADIGSA, empresa pública, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria General del Departament d´Acció Social i Ciutadania, i el Consell Comarcal del Maresme, per la gestió del Programa de mediació per al lloguer social en la comarca del Maresme.
-33.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 13/08 de data 23 de gener, referent a aprovar la signatura d´una addenda al conveni de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques i el Consell Comarcal del Maresme en matèria d´actuacions comunitàries i cíviques.
-34.-nformes, precs i preguntes