Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 21 de novembre

D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 21 de novembre de 2006, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

 

ORDRE DEL DIA

 • 0.-Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària ordinària de data 19 de setembre de 2006.

 • 1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.


CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL • 2.-Donar de baixa, si s´escau, diversos drets pendents d´ingrés i obligacions pendents de pagament d´exercicis tancats.

 • 3.-Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança número 10.6, reguladora del Preu Públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme en el marc del Servei d´Animals Domèstics.

 • 4.-Aprovació, si s´escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.

 • 5.-Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la posada a disposició de les dades estadístiques d´afiliació a la Seguretat Social a través dels programa INSS- SITDEL.

 • 6.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 268/06 de data 20 de setembre de 2006, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme d´adhesió a la Xarxa d´Oficines Tècniques Laborals.

 • 7.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 288/06 de data 5 d´octubre de 2006, referent a l´aprovació del model de conveni de col·laboració de 50 hores de pràctiques a empreses pel curs de formació ocupacional “Monitores de lleure infantil i juvenil especialitzades en menjador”.

 • 8.-Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació núm. 3/06 del Pressupost de l´exercici 2006 de l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.

 • 9.-Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació del pressupost núm. 7/06 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria i aprovació d´un reconeixement extrajudicial de crèdits per factures presentades per SIMMAR SL.

 • 10.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme, l´Ajuntament de Teià, el Departament de Cultura, el Consorci de Turisme “Costa del Maresme”, l´empresa Autopistas Concesionaria Espanyola SA, Alella Vinícola Can Jonc SL i l´entitat d´estalvis Caixa Laietana, per a les obres d´adequació, conservació i restauració d´estructures arqueològiques i coberta definitiva de protecció de restes del Jaciment Arqueològic del Veral de Vallmora.


CI SERVEIS PERSONALS • 11.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació El Maresme per a la prestació del Servei de Transport Adaptat  “porta a porta” dels usuaris dels serveis de teràpia i d´inserció ocupacional de la Fundació per a l´any 2007.

 • 12.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració en matèria de transport adaptat amb diverses entitats en matèria de transport adaptat per a persones amb discapacitat de la comarca del Maresme.

 • 13.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació amb els ajuntaments de Canet de Mar, Montgat, Tiana, El Masnou i Premià de Dalt, per a la cooperació en matèria de transport adaptat de persones amb discapacitats i persones amb dificultats de mobilitat.

 • 14.-Aprovació, si s´escau, de diverses addendes econòmiques als convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Calella, Sant Vicenç de Montalt, Malgrat de Mar i Premià de Mar, per a la gestió del transport escolar no obligatori per al curs 2006/2007.

 • 15.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Dosrius per a la gestió del transport escolar no obligatori per al curs escolar 2006/2007.

 • 16.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda econòmica al conveni subscrit amb el Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya, per al curs 2005/2006.

 • 17.-Aprovació, si s´escau, de la distribució econòmica de l´addenda extraordinària del Departament de Benestar i Família per al Servei de Transport Adaptat “porta a porta” per a l´any 2006.

 • 18.-Aprovació, si s´escau, de la modificació del conveni amb la Fundació AGI, per a l´ampliació de la prestació del servei terapèutic als municipis de l´Alt Maresme.

 • 19.-Aprovació, si s´escau, de la distribució econòmica extraordinària als EBASP del Consell Comarcal del Maresme en matèria de foment dels Serveis Socials d´Atenció Social Primària i Servei d´Ajuda a Domicili.

 • 20.-Ampliació, si s´escau, del nombre de projectes de cooperació i solidaritat internacional per al desenvolupament, per part del Consell Comarcal del Maresme.

 • 21.-Acceptació, si s´escau, d´una subvenció de l´Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, Institut d´Habitatge, Urbanisme i d´Accions Locals, per a la tramitació d´ajuts a la rehabilitació de la convocatòria 2006.

 • 22.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 298/06 de data 10 d´octubre de 2006, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Caldes d´Estrac i el Consell Comarcal del Maresme pel servei de suport a la gestió de les activitats extraescolars del municipi.

 • 23.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 301/06 de data 16 d´octubre de 2006, referent a l´aprovació del protocol addicional al Conveni de cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials i benestar i família per a l´any 2006.

 • 24.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 302/06 de data 16 d´octubre de 2006, referent a l´aprovació del conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a la gestió del servei de transport adaptat “porta a porta” dels ciutadans de Mataró que ho requereixin per accedir a serveis socials d´atenció especialitzada per a l´any 2006.


C.I. TERRITORI I SOSTENIBILITAT • 25.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al seguiment meteorològic al Parc del Montnegre i el Corredor

 • 26.-Aprovació, si s´escau, dels convenis de col·laboració per a la gestió econòmica de la FORM amb els ajuntaments de Cabrils i Sant Andreu de Llavaneres.

 • 27.-Aprovació, si s´escau, de la devolució de competències als ajuntaments de Tordera i Sant Andreu de Llavaneres referent a la recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges.

 • 28.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda de variació de condicions del contracte de concessió administrativa per a la prestació del servei comarcal d´abastament d´aigua potable a les poblacions del Maresme Nord.

 • 29.-Ratificació, si s´escau, de la signatura del conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, diversos ajuntaments i el Consell Comarcal del Maresme per a la realització de la Carta de Paisatge de la Vall de la Riera d´Argentona.

 • 30.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 269/06 de data 20 de setembre de 2006, referent a determinar la modificació temporal en la composició de la Ponència Ambiental Comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

 • 31.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 326/06 de data 30 d´octubre de 2006, referent a determinar la modificació en la composició de la Ponència Ambiental Comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

 • 32.-Informes, precs i preguntes


Mataró, 16 de novembre de 2006

El president
Pere Almera i Puiggrós