Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 22 de desembre

La sessió començarà a les 18:30h

ORDRE DEL DIA

  • ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2016, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la Corporació.

2.- Nomenament, si s’escau, del Gerent del Consell Comarcal del Maresme.

3.- Aprovació, si s’escau, de la massa salarial corresponent al personal laboral per l’exercici 2016.

4.- Aprovació, si s’escau, de la declaració dels serveis públics essencials i prioritaris del Consell Comarcal del Maresme.

5.- Aprovació, si s’escau, del segon llistat de preus contradictoris, de la certificació d’obra núm. 22 i de la certificació final de l’obra “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase I.

6.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 464/15 de data 11 de novembre sobre determinar que les contractacions de personal laboral per a l’execució Programa Treball i Formació de persones en situació d’atur, responen a necessitats urgents i inajornables (EMO 204/15 de 23 juny 2015).

7.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 483/15 de data 13 de novembre sobre determinar que les contractacions de personal laboral per a l’execució Programa Treball i Formació de persones en situació d’atur, responen a necessitats urgents i inajornables (EMO 204/15 23 juny 2015).

8.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 504/15 de data 23 de novembre sobre determinar que les contractacions de personal laboral per a l’Oficina d’Habitatge, responen a necessitats urgents i inajornables.

9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 530/15 de data 1 de desembre sobre l’aprovació de la sol·licitud d’alta al servei del Portal de Transparència per als ens locals del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 531/15 de data 2 de desembre sobre l’aprovació de les bases del procés per a la selecció d’un/a Tècnic/a Auxiliar d’Immigració, funcionari/a interí/na per executar el programa temporal “Impuls al Servei de Primera Acollida”.

  • ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

11.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’Educació i Joventut.

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 499/15 de data 20 de novembre sobre la sol·licitud al “Instituto de la Juventud (INJUVE)”, de l’acreditació del Consell Comarcal del Maresme com a centre col·laborador del projecte SIJ+ Garantia Juvenil.

  • ÀREA DE MEDI AMBIENT

13.- Aprovació, si s’escau, del Conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua, pel finançament de la gestió i la prestació del servei de sanejament del sistema de l’EDAR de Sant Daniel (TM Tordera).

14.- Aprovació, si s’escau, de la certificació única i acta de recepció de les obres incloses en el Projecte modificat de millores a les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en alta del Maresme Nord any 2012, dins del municipi d’Arenys de Munt.

15.- Aprovació, si s’escau, de la certificació única i acta de recepció de les obres incloses en el Projecte modificat de millores a les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en alta del Maresme Nord any 2013.

16.- Aprovació inicial, si s’escau, del Projecte de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en Alta del Maresme Nord. Any 2014.

17.- Aprovació, si s’escau, de la Previsió d’obres de conservació i manteniment de les instal·lacions a realitzar durant l’any 2015 per la concessionària del servei d’abastament d’aigua potable en Alta del Maresme Nord.

18.- Aprovació inicial, si s’escau, del Projecte de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en Alta del Maresme Nord. Any 2015.

19.- Aprovació, si s’escau, de la Pròrroga del contracte per al subministrament de gasoil als ens locals de la comarca del Maresme, a l’empresa Petronieves, S.L.

20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 343/15 de data 18 de setembre sobre formular requeriment previ d’anul·lació, contra la Resolució del Director de l’ACA de data 7 de juliol de 2015.

  • ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

21.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència).

22.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella per al suport tècnic en matèria de serveis socials.

23.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2016.

24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 521/15 de data 30 de novembre sobre l’aprovació de l’Addenda del Conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya per a la realització d’actuacions en matèria de consum.

  • ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

25.- Acceptació, si s’escau, de l’ampliació de la subvenció atorgada per part del Departament d’Empresa i Ocupació, corresponent al Programa Integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn.

26.- Aprovació, si s’escau, de la Pròrroga del contracte d’arrendament del local que acull el Maresme Centre de Negocis.

27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 439/15 de data 5 de novembre sobre l’aprovació dels acords de cooperació amb l’Ajuntament de Mataró per la coordinació dels projectes comarcals dins el Programa marc de garantia Juvenil que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 465/15 de data 11 de novembre sobre l’aprovació del model de Conveni amb els ajuntaments, en relació a la subvenció regulada per l’ordre EMO/204/2015 de 23 de juny.

29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 500/15 de data 20 de novembre sobre manifestar la voluntat d’adhesió a la Fundació Universitària Martí l’Humà, en relació la sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria relativa a l’ordre EMO/336/2015, de 29 d’octubre.

30.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 507/15 de data 24 de novembre sobre informar favorablement de la proposta de l’Ajuntament de Vilassar de Mar relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial, per a la realització d’un Shopping Night.

31.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 513/15 de data 27 de novembre sobre l’aprovació del model de Conveni amb els ajuntaments, en relació a la subvenció regulada per l’ordre EMO/244/2015 de 29 de juliol.

32.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 532/15 de data 2 de desembre sobre la sol·licitud de la pròrroga de les actuacions derivades de diverses subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”