Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el dimarts 20 de maig a les 19.00h


El dimarts, 20 de maig, a les 19.00h el Consell Comarcal del Maresme celebrarà una sessió plenària amb el següent: ORDRE DEL DIA 0. Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 18 de març de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.- Presa de coneixement, si s´escau, de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Montserrat Candini i Puig.
-3.-Presa de coneixement, si s´escau, de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Trinidad Fuentes i Garrido. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 4.-Aprovació, si s´escau, de la modificació 03/08 del Pressupost de l´exercici 2008 del Consell Comarcal del Maresme per aplicació del Romanent de Tresoreria.
-5.-Aprovació, si s´escau, de l´actualització de les Bases d´Execució del Pressupost de l´exercici 2008.
-6.-Donar de baixa, si s´escau, diversos béns de l´Inventari Generals de béns i drets consolidat del Consell Comarcal del Maresme.
-7.-Aprovació, si s´escau, de la sol·licitud d´adhesió al catàleg general de béns homologats de la Genetalitat de Catalunya.
-8.-Aprovació, si s´escau, de l´emissió d´un informe relatiu a l´alteració del terme municipal de Dosrius.
-9.-Aprovació, si s´escau, de l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l´Agrupació de Municipis de Transport Urbà de la segona corona metropolitana de Barcelona (AMTU).
-10.-Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 1, reguladora del preu públic de serveis a prestar per l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.
-11.-Aprovació inicial, si s´escau, de la modifació de l´Ordenança núm. 4 “Reguladora del preu públic per prestació de serveis de transport escolar”.
-12.-Aprovació, si s´escau, de les autoritzacions escaients per a l´expedició de còpies confrontades i còpies compulsades de documentació.
-13.-Aprovació inicial, si s´escau, de les bases de la convocatòria per a la concessió d´ajuts econòmics per a la millora de la qualitat dels menjadors escolars per a l´any 2008.
-14.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb el Servei Regional a Barcelona de l´Agència de Protecció de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per a les accions de protecció de la salut dels municipis de la comarca del Maresme.
-15.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb la Universitat Ramon Llull, per a la realització d´un cicle de conferències sobre “Mar i Ultramar” a Vilassar de Mar i a Mataró, dins el marc de la Universitat d´Estiu Ramon Llull 2008.
-16.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb el Consorci Localret i Localret SA per a la realització de tasques de suport a la operativa dels serveis vinculats al concurs de serveis de telecomunicacions per als municipis de la comarca del Maresme.
-17.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració i coordinació entre el Consell Comarcal del Maresme, el Consorci Localret i Localret SA, per a la realització de les tasques de suport als processos de compra agregada promoguts pel Consell Comarcal del Maresme.
-18.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelons per a l´elaboració del Mapa de Projectes Estratègics Local 2008 (programa MPEL).
-19.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 83/08 de data 17 de març de 2008, referent a comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona en el recurs contenciós abreujat de l´expedient d´aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal del Maresme.
-20.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 86/08 de data 17 de març de 2008, referent a l´aprovació d´un conveni de cooperació educativa amb la Universitat Politècnica de Catalunya, per l´alumne Ignasi Vilalta.
-21.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 124/08 de data 22 d´abril de 2008, referent a l´aprovació del Conveni de cooperació educativa amb la Universitat Politècnica de Catalunya, per l´alumne Sergio Martín Gonzàlez. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 22.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Empresa Qualitat en l´Autodistribució i Serveis SA (QUADIS), pel patrocini del Serveis de Meteorologia comarcal.
-23.-Aprovació, si s´escau, del conveni entre l´Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, el Consell Comarcal del Maresme i el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, per a la derivació temporal a l´ECOPARC-2 de la fracció orgànica dels residus municipals.
-24.-Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 6 “Reguladora del preu públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme en el marc del servei d´animals domèstics”.
-25.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni entre l´Ajuntament d´Arenys de Mar, l´Ajuntament d´Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta, per a la delegació al Consell Comarcal del Maresme de la gestió de la deixalleria d´Arenys de Munt/ Arenys de Mar.
-26.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 85/08 de data 17 de març de 2008, referent a l´aprovació d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament del Masnou, l´Àgència Catalana de l´Aigua i la Junta de Compensació PP12 “Camí del Mig” en relació als sistemes públics de sanejament en alta a l´àmbit del PP 12. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 27.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació Privada “Don Caballo”, per a la prestació del Servei de Transport Adaptat dels usuaris/es del Maresme per a l´any 2008.
-28.-Aprovació, si s´escau, de la distribució econòmica final de la subvenció als ajuntaments que formen l´Àrea Bàsica del Consell Comarcal del Maresme, pels equips bàsics d´Atenció Social Primària (EBASP) i el Servei d´Atenció Domiciliària per a l´any 2007. PUNT D´URGÈNCIA 29.-Aprovació, si s´escau, de l´ampliació de la vigència del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme pel desenvolupament d´accions de suport a l´allotjament empresarial d´iniciativa local.
-30.-Informes, precs i preguntes.