Ordre del dia del Ple que se celebrarà el 19 de març de 2019

a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 29 de gener de 2019.

1. Despatx oficial.

2. Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

3. Aprovació, si s’escau, dels criteris de càlcul i establiment de les aportacions municipals a l’empara de l’article 41 del Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya. (1228/2018)

4. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de les bases d’execució del pressupost del Consell Comarcal del Maresme per a l’any 2019.(1242/2018)

5. Donar de baixa, si s’escau, de diversos drets reconeguts d’exercicis tancats. (62/2019)

6. Emissió d’Informe, si s’escau, a l’Ajuntament de Barcelona del règim de dedicació del conseller comarcal Sr. Eduard Garcia Gebani. (256/2019)

7. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses despeses de Serveis Generals. (156/2019)

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 33/19 de data 24 de gener sobre l´aprovació de “l´Addenda del Conveni amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per a la prestació del servei d´habitatge de la Oficina Comarcal d´Habitatge del Maresme”. (1329/2018)

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 54/19 de data 4 de febrer sobre l´aprovació de la renovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Caldes d´Estrac per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (1124/2018)

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 66/19 de data 12 de febrer sobre l´aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Santa Susanna per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (427/2018)

11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 70/19 de data 12 de febrer sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Cabrera de Mar per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (151/2019)

ÁREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

12. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al servei de menjador escolar per al primer trimestre del curs 2018-2019. (392/2018)

13. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepancia i convalidació de determinades despeses relatives al servei de menjador escolar per al període desembre 2018 (230-2019)

14. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació extrajudicial de crèdits de determinades despeses relatives al servei de Transport Escolar Adaptat. (206-2019)

15. Aprovació, si s’escau, de les factures extrajudicials en relació als serveis escolars de transport, menjador i acollida dels cursos 2017/2018 i 2018/2019. (222/2019)

16. Aprovació, si s’escau, de les factures extrajudicials del servei de transport escolar, corresponents al mes de desembre de 2018. (228/2019)

17. Aprovació, si s’escau, d’extrajudicials de crèdits per a determinades despeses relatives al servei de transport escolar adaptat pel primer trimestre del curs 2018-2019. (231-2019)

18. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 34/19 de data 24 de gener sobre l´aprovació de l´addenda de modificació del conveni d´encàrrec de gestió amb diversos ajuntaments per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021. (1190/2018)

19. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 74/19 de data 13 de febrer sobre l´aprovació de les addendes de modificació dels Convenis d´encàrrec de gestió amb els Ajuntaments de Mataró i El Masnou, per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021. (1190/2018)

20. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 86/19 de data 19 de febrer sobre sol.licitar al Instituto de la Juventud (INJUVE), l´alta i baixa de diversos treballadors com a usuaris generadors en el programa SIJ+ Garantia Juvenil. (656/2018)

ÁREA DE MEDI AMBIENT

21. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament d’Alella per la prestáció del servei de recollida, d’animals domèstics abandonats i del conveni que ho regula. (235/2019)

22. Aprovació, si s’escau, del Protocol de col.laboració amb Economia Solidaria empresa d´inserció S.L.U., de Càritas diocesana de Girona, per al foment de la recollida, tractament social i reutilització del tèxtil mitjançant la recollida porta a porta als municipis de la comarca del Maresme. (192/2019)

23. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Cabrils per la prestació del servei de recollida de residus. (878/2018)

24. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al conveni de la delegació competències de l’Ajuntament de Dosrius per la prestació del servei de recollida de residus. (34/2019)

25. Informar, si s’escau, a l’Agència Catalana de l’Aigua que el Consell Comarcal del Maresme no té interés en l’ús de les instal.lacions de la planta de compostatge de Teià, annexa a l’EDAR de Teià – Maresme Sud. (129/2019)

26. Aprovació, si s’escau, de diverses factures extrajudicials dels serveis de Medi Ambient (247/2019)

27. Aprovació, si s’escau, dels preus unitaris d´explotació per cadascun dels sistemes de sanejament en alta de la comarca del Maresme per aquest any 2019. (153/2019)

28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 59/19 de data 7 de febrer sobre l´aprovació del “Programa de seguiment dels metalls a les aigües residuals a les xarxes de sanejament de la comarca del Maresme”. (86/2019)

ÁREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

29. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat . (238-2019)

30. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat. (239- 2019)

31. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat. (240/2019)

32. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) per al període novembre i desembre 2018. (241/2019)

33. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei d’Atenció i Informació a la Dona (SIAD) per al període desembre 2018. (242/2019)

34. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives a diversos serveis de Benestar Social. (CCM 258-2019)

35. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat. (268/2019)

36. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses extrajudicials en relació als serveis de transport adaptat dels mesos de novembre i desembre de 2018. (237/2019)

37. Aprovació, si s’escau, de despeses extrajudicials corresponents als serveis de seguretat realitzats al mes de desembre de 2018. (245/2019)

38. Aprovació, si s’escau, del Conveni amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependencia. (1401/2018)

39. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda económica del Conveni amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependencia. (459/2018)

40. Aprovació, si s’escau, de l’addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependencia. (175/2019)

41. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda económica del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la delegació de competències municipals en materia de prestació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD dependencia), per l’any 2019. (176/2019)

42. Aprovació, si s’escau, de la cessió en comodat del fons documental Can Comas (Pineda de Mar). (251/2019)

43. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 52/19 de data 1 de febrer sobre donar el suport del Consell Comarcal del Maresme a la Fundació el Maresme perquè aquesta entitat pugui participar a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona, per presentar diversos projectes. (122/2019)

44. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 58/19 de data 7 de febrer sobre l´aprovació de l´addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d´Osona, per la cessió i ús de l´aplicació informàtica – JADE. 2018. (1104/2018)

45. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 73/19 de data 12 de febrer sobre l´aprovació de les bases de la XXXVIena Mostra Literària del Maresme corresponent a l´any de 2019. (52/2019)

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

46. Acceptació, si s’escau, de la delegació parcial de competències de 20 Ajuntaments per la prestació de 48 projectes en el marc del Programa Treball i Formació, subvencionat pel Servei d´Ocupació de Catalunya, per l’any 2018. (244/2019)

47. Aprovació, si s’escau, de la moció per impulsar mesures per millorar la seguretat dels municipis catalans. (273/2019)

48. Informes, precs i preguntes: Diagnosi de la pobresa i la vulnerabilitat social a la comarca del Maresme: evolució del projecte i primers resultats.