Ordre del dia que celebrarà el CCM el 16 de setembre de 2008

A les 19.00h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 15 de juliol de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 2.-Aprovació, si s´escau, de la modificació 7/08 del pressupost del Consell Comarcal del Maresme a càrrec de romanent de tresoreria.
-3.-Aprovació, si s´escau, de la cessió gratuïta a la Fundació Privada CETEMMSA de 500 accions de la societat Centro de Tecnologia Empresarial de Mataró Maresme SA.
-4.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament de Pineda de Mar per a la delegació de competències en matèria de Salut Pública per establiments de comerç minorista de nova creació.
-5.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament d´Alella per a la delegació de competències en matèria de Salut Pública per establiments de comerç minorista de nova creació.
-6.-Aprovació, si s´escau, del model d´acta d´inspecció i de l´annex pel Servei de Suport a la Gestió Local en matèria de Salut Pública.
-7.-Aprovació, si s´escau, de la Taxa pel Servei de Suport a la Gestió Local en matèria de Salut Pública.
-8.-Ratificació, si s´escau, de la modificació del Text dels Estatuts del Consorci Teledigital Maresme Nord.
-9.-Aprovació, si s´escau, de la declaració de nou elements arquitectònics- històrics com a BCIL (Bé Cultural d´Interés Local) del municipi de Santa Susanna.
-10.-Aprovació, si s´escau, dels criteris de liquidació de les aportacions dels municipis a incloure dins del conveni de finançament del Transport Escolar no obligatori.
-11.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació educativa amb la UPC.
-12.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 220/08 de data 24 de juliol, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Cultural Festival Shakespeare per a la col·laboració en el Festival Shakespeare 2008. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 13.-Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències corresponent a la gestió dels sistemes de sanejament en alta del terme municipal de Tordera al Consell Comarcal del Maresme.
-14.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 222/08 de data 29 de juliol, referent a la designació de lletrats per comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el recurs ordinari interposat per Tecnocrom Industrial SA. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 15.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació Gressol- Projecte Home Catalunya per a la realització de programes i accions de rehabilitació i reinserció social de drogodependents per a l´any 2008.
-16.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació amb l´Associació Cultural Gitana del Maresme per a la realització d´accions formatives i de reforç escolar per als infants i adolescents del col·lectiu gitano per a l´any 2008.
-17.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per al desenvolupament de programes i actuacions d´acolliment lingüístic per a l´any 2008.
-18.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Unió Intercomarcal del Vallès Oriental- Maresme de CCOO per a la gestió d´accions d´orientació laboral i assessorament jurídic en matèria d´estrangeria.
-19.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració econòmica amb diversos ajuntaments per al desenvolupament de programes i accions d´acollida i integració de persones estrangeres immigrades per al 2008.
-20.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació Adecco, Metalogenia per a cobrir les rutes del Servei de Transport Adaptat de persones amb discapacitat que s´hagin de traslladar al seu lloc de treball.
-21.-Aprovació, si s´escau, de la concessió d´ajuts econòmics a projectes de cooperació internacional i desenvolupament i campanyes de sensibilització del Consell Comarcal del Maresme per a l´any 2008.
-22.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 217/08 de data 23 de juliol, referent a l´aprovació del Contracte Programa 2008-2011 amb el Dept. d´Acció Social i Ciutadania per l´any 2008.
-23.-Informes, precs i preguntes.