Ordre del dial del Ple que celebrarà el CCM el dimarts 15 de setembre

ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 21 de juliol de 2009.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS. 2.- Aprovació, si s´escau, de la modificació núm. 8/09 del Pressupost de l´exercici 2009 del Consell Comarcal del Maresme per aplicació de Romanent de Tresoreria.
-3.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 204/09 de data 15 de juliol de 2009, referent a l´aprovació d´un conveni amb l´Institut Municipal d´Acció Cultural de l´Ajuntament de Mataró pels compromisos de les tasques de producció del serial diari de Televisió de Catalunya.
-4.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 213/09 de data 20 de juliol de 2009, referent a la ratificació de la signatura del “Pacte per a la dinamització territorial i el foment de l´ocupació en el sector de serveis d´atenció a les persones en el territori de la comarca del Maresme”.
-5.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 218/09 de data 25 d´agost de 2009, referent a l´adjudicació definitiva del contracte per seleccionar el soci privat de l´empresa d´economia mixta que gestionarà el servei de monitors de serveis educatius i servei d´assistència domiciliària. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 6.-Aprovació, si s´escau, de les inversions finançades per la concessionària del Servei d´Abastament d´aigua potable al Maresme Nord durant l´any 2008 i revisió del valor del MIBOR aplicat, i previsió de les inversions a finançar durant el 2009 i de la previsió del MIBOR que s´hi aplicarà.
-7.-Aprovació, si s´escau, de l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme al conveni marc signat entre la Comunitat Autònoma de Catalunya i Ecoembes, per a la recollida selectiva dels envasos.
-8.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 177/09, de data 11 de juny de 2009, referent a l´aprovació de l´Addenda econòmica d´atribució de fons per l´execució del col·lector en alta riera de Clarà Est (PSARU 2005). CI SERVEIS A LES PERSONES 9.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Mar per la delegació de la gestió de l´autorització sanitària de funcionament per establiments de comerç minorista de nova creació.
-10.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per la delegació de la gestió de l´autorització sanitària de funcionament per establiments de comerç minorista de nova creació.
-11.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració econòmica amb ajuntaments per al desenvolupament de programes i accions d´acollida i integració de persones estrangeres immigrades per al 2009, dins el Pla Territorial de Ciutadania i Immigració de la comarca del Maresme.
-12.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 159/09 de data 28 de maig de 2009, referent a l´aprovació de la segona addenda del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Pineda de Mar, per a la prestació dels serveis de la borsa de lloguer social i jove de l´oficina comarcal d´habitatge.
-13.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 165/09 de data 8 de juny de 2009, referent a la rectificació d´ofici de l´error material detectat sobre la distribució definitiva del finançament dels Equips Bàsics d´Atenció Social Primària (EBASP) per a l´any 2008.
-14.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 219/09 de data 27 d´agost de 2009, referent a l´aprovació del Protocol Addicional per a l´any 2009 al Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el Departament d´Acció Social i Ciutadania (DASC).
-15.-Informes, precs i preguntes.

Data: 2009-09-15

Lloc: Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada,1 de Mataró)