Per què és necessari el SRE?

 

El fet que arreu de la Unió Europea els ens locals gestionin aspectes tan significatius de la comunitat com l’assistència social, l’educació, la salut, l’habitatge, el transport, el sanejament, etc, fa que l’impacte que les iniciatives a petita escala tenen sobre l’ocupació sigui creixent, ja siguin aquelles públiques o privades. Donada, però, la feblesa de les administracions locals, la pròpia Comissió Europea recomana que els agents locals s’uneixin i sumin energies i recursos i que les autoritats regionals i nacionals adaptin les seves polítiques per oferir-los el suport necessari. És a dir, els ens locals s’han de convertir en una peça clau de l’Estratègia Europea per l’Ocupació

És per aquest motiu que la Unió Europea ofereix al món local un seguit d’instruments financers per a la millora de la cohesió i la competitivitat territorial, la igualtat d’oportunitats i la promoció econòmica del territori, entesa com a millora de l’ocupació i dinamització dels teixits productius.

Sovint, però, els ajuntaments no disposen de la capacitat tècnica ni pressupostària per a fer un seguiment atent de tota l’oferta, fer-ne una bona interpretació i reaccionar a temps en cas que sigui d’especial interès; i així, es perden oportunitats que d’altra manera ajudarien els ens locals a tirar endavant projectes. Per aquest motiu, la mancomunació d’esforços es converteix en una eina imprescindible per acostar els ajuntaments petits i mitjans a la realitat europea. Per una banda, les administracions principals garanteixen la puntual informació sobre les convocatòries en vigor; però per altra banda, cal una atenció personalitzada, que conegui el perfil i les necessitats dels municipis i per tant els aconselli sobre aquelles ofertes que poden ser del seu interès.

Només a través d’aquesta mancomunació d’esforços els municipis poden assegurar-se que no queden al marge d’uns recursos que, en el seu origen, estan dirigits molt especialment a ells.

Així, el Servei de Recursos Europeus pretén facilitar als ajuntaments l’accés als fons, iniciatives i programes europeus que permetin el seu desenvolupament i la millora de la seva competitivitat, especialment pel que fa a la seva promoció econòmica.


{4}Funcions del SRE{4}

1. Informació

Des del Patronat Català Pro Europa, el Departament de Treball, la Diputació de Barcelona, l’Associació de Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, etc. arriba als ajuntaments, degudament seleccionada i actualitzada, la informació de la Unió Europea que pot afectar a la vida municipal. Les fonts són bàsicament el DOCE (Diari Oficial de les Comunitats Europees), les publicacions mensuals de les diferents Direccions Generals de la UE i altres publicacions de divulgació comunitàries (Euro News OP, etc.). Es tracta de:

– Fer aquesta informació realment entenedora.
– Valorar-la, tot descobrint el seu interès i la seva incidència concreta als municipis de la nostra comarca.
– Trametre la informació al receptor idoni de cada municipi: evitar canals burocràtics morts, actualitzar el coneixement de la canviant estructura interna dels diferents consistoris, etc.
– Creació d’una plana web d’informació comunitària, i en especial de programes europeus, contínuament actualitzada (en una fase més avançada).
– Potenciar les connexions telemàtiques.


 

2. Formació

Es tracta d’aconseguir receptors qualificats de la informació que es trametrà des del Consell Comarcal. Aquests corresponsals poden ser funcionaris, tècnics o regidors del municipi. La formació pot contemplar 4 àmbits diferents:

1) coneixement bàsic de l’estructura i funcionament de la UE,
2) coneixement de l’estructura dels fons europeus i la forma d’accedir-hi,
3) domini dels canals d’informació sobre la UE, en general, i els seus programes, en particular, i
4) aprenentatge pràctic d’elaboració de projectes per a participar en programes europeus.

Tots els ajuntaments haurien de comptar, si no amb experts, sí amb coneixedors de la realitat comunitària, que puguin:

a) valorar correctament la informació que els hi arriba des de la UE,
b) descobrir la possible utilitat per al seu municipi,
c) ampliar la informació, si cal, i derivar-la cap a l’òrgan o persones del municipi potencialment interessats.

Les activitats formatives a desenvolupar pel servei del Consell Comarcal per a projectes europeus, poden incloure: conferències, jornades, cursets, trobades d’intercanvi d’experiències, visites a institucions comunitàries, etc.


3. Dinamització

Comptant amb una bona xarxa informativa i uns receptors qualificats d’aquesta informació, actuar en diverses línies:

– A partir d’un coneixement profund de la realitat comarcal, proposar als diferents municipis els programes europeus més interessants i adients a la seva realitat, suggerir projectes concrets i línies de treball, posar en contacte diferents municipis per a projectes conjunts, etc.
– Aconsellar la participació municipal en fòrums, jornades, trobades, associacions, etc. d’àmbit europeu.
– Gestió de recursos humans: dinamitzar el conjunt de persones dedicades a tasques europees als consistoris de la comarca, especialment els corresponsals: trobades, intercanvi d’experiències, formació continuada, etc.

A més:
– Assessorar en temes europeus dins dels plans estratègics de futur locals: finançament, idees, etc.
– Col·laborar amb les agències de desenvolupament local.
– Promoure la relació amb altres Consells Comarcals i amb ajuntaments d’altres comarques: intercanvi d’informació i experiències, organització conjunta de tasques formatives, participació coordinada en projectes comuns, etc.


4. Documentació i difusió d’experiències (efecte multiplicador)

Es tracta d’acumular el bagatge d’experiències pràctiques —know how— en projectes europeus a la comarca perquè sigui útil per a l’elaboració de nous projectes, aprofitant sobre tot l’aprenentatge dels experts que s’han anat formant en la seva realització. (Es compleix, d’aquesta manera, una de les condicions més valorades per les instàncies europees a l’hora de jutjar la bondat dels projectes que sol·liciten finançament comunitari: que produeixin un efecte multiplicador. És a dir, que siguin beneficiosos per a institucions i ciutadans no involucrats en el projecte.)

– Arxiu informatitzat i accessible telemàticament d’experiències en programes europeus ja realitzades a la nostra comarca.
– Arxiu dels projectes en elaboració, en espera i en curs.
– Directori de responsables, tècnics i experts involucrats als diferents projectes.
– Activitats de difusió i intercanvi d’experiències en projectes europeus entre els municipis de la comarca.


5. Elaboració de projectes

El servei comarcal per a projectes europeus pot fer-se càrrec, per decisió del Consell Comarcal, de l’elaboració completa de projectes endegats pel propi Consell.

En cas de que algun ajuntament o ajuntaments ho sol·licitin, el servei comarcal per a projectes europeus també es pot fer càrrec de l’elaboració completa d’un projecte mitjançant els serveis tècnics del propi Consell Comarcal. Això, aleshores, restaria fora dels serveis prestats als municipis i seria motiu d’un preu públic en funció de la complexitat del projecte (proposta encara en fase d’estudi).