Ple de l’Ajuntament d’Argentona (5/05/03)

PLE CORPORATIU DE L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA
Sessió ordinària
Data: 5 de maig de 2003 – Hora: 20,-


ORDRE DEL DIA

1.ALCALDIA

1.1.Acta anterior

1.2.Donar compte Decrets d´Alcaldia

1.3.Ratificació acords Comissió de Govern

1.4.Acceptació de la subvenció per La Sala de la xarxa Barcelona municipis de qualitat

1.5.Adhesió a la xarxa de pobles i ciutats pels drets humans

1.6.Aprovació conveni amb el Centre d´Estudis Argentonis Jaume Clavell.

2.HISENDA

2.1.Modificació de crèdits núm. 05/03 del pressupost municipal per a l´exercici 2003

2.2.Rectificació d´errada material Article 31.1 de les Bases d´Execució del Pressupost exercici 2003

3.URBANISME I OBRES PRIVADES

3.1.Aprovació provisional modificació puntual del Pla General de reordenació de l´Illa de la Velcro, nova plaça, mercat i centre cívic

3.2.Desestimació d´al·legacions i aprovació provisional de la modificació del Peri de Can Baladia

3.3.Cessions de terrenys destinats pel planejament a espais lliures, equipaments i vialitat inclosos dins l´àmbit de la subunitat “A” de la Unitat d´Actuació X “Can Cabot”, parcel·la núm. 7

3.4.Cessions de terrenys destinats pel planejament a espais lliures, equipaments i vialitat inclosos dins l´àmbit de la subunitat “A” de la Unitat d´Actuació X “Can Cabot”, parcel·la núm. 9

3.5.Cessions de terrenys destinats pel planejament a espais lliures, equipaments i vialitat inclosos dins l´àmbit de la subunitat “A” de la Unitat d´Actuació X “Can Cabot”, parcel·la núm. 15

3.6.Cessions de terrenys destinats pel planejament a espais lliures, equipaments i vialitat inclosos dins l´àmbit de la subunitat “A” de la Unitat d´Actuació X “Can Cabot”, parcel·la núm. 15 bis

3.7.Cessions de terrenys destinats pel planejament a espais lliures, equipaments i vialitat inclosos dins l´àmbit de la subunitat “A” de la Unitat d´Actuació X “Can Cabot”, parcel·la núm. 17

3.8.Cessions de terrenys destinats pel planejament a espais lliures, equipaments i vialitat inclosos dins l´àmbit de la subunitat “A” de la Unitat d´Actuació X “Can Cabot”, parcel·la núm. 17 bis

3.9.Aprovació de l´esborrany de conveni entre l´Ajuntament de Mataró i l´Ajuntament d´Argentona per la prestació dels serveis públics de Can Vilardell i la Plana Sita

3.10.Execució subsidiària d´acord d´enderroc

4.MEDI AMBIENT

4.1.Adjudicació del contracte per a la cessió d´ús d´un terreny de propietat municipal al Polígon Industrial Nord

5.PROMOCIÓ ECONÒMICA

5.1.Ratificació conveni entre l´Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona i l´Ajuntament d´Argentona per a la incorporació de l´Ajuntament d´Argentona a la Xarxa Local de Consum


6.PROPOSTES URGENTS

7.PRECS I PREGUNTES