Ple Ordinari de l’Ajuntament de Premià de Mar (17 de març 2003)

ORDRE DEL DIA Ple Ordinari 17 de març de 2003

1.- Lectura i aprovació acta sessió anterior.
2.- Informació Oficial.
3.- Serveis Centrals:
3.1.- Liquidació cànon exercici 2002: SOREA, SA.
4.- Cultura i Joventut:
4.1.- Nomenament entitat cultural any 2003: PATRONAT SOCIAL PREMIANENC.
4.2.- Aprovació definitiva estatuts i nomenament regidors Consorci “Centre
l’Amistat”.
5.- Serveis Territorials:
5.1.- Aprovació nou text refòs Pla d’Ordenació del Litoral.
5.2.- Aprovació inicial modificació puntual Pla General i Estudi Detall Can
Farrerons.
5.3.- Aprovació definitiva ordenança municipal per a la instal.lació i
funcionament d’instal.lacions de radiocomunicació.
6.- Precs i Preguntes:
6.1.- Prec presentat pel grup municipal d’ICV: Mancances d’espai
instal.lació Escola d’Adults de Premià de Mar.


Assumpte: Ple ordinari 17 de març de 2003.
Hora: 20.30h.
Lloc: Sala de Plens. Plaça de l’Ajuntament, 1