Ple Ordinari del CCM

D’acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d’Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que es farà el proper DIMARTS 15 de gener de 2002, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària ordinària del Ple de 20 de desembre de 2001. 1.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència. SERVEIS PERSONALS 2.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i altres entitats per al funcionament d’una oficina terapèutica laboral al Maresme. 3.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 371/01 de data 14 de desembre de 2001, referent a l’adhesió al conveni de col·laboració amb el Dept. de Justícia, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, per a l’execució de programes de serveis i treballs en benefici de la comunitat. 4.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 368/01 de data 11 de desembre de 2001, referent a l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Dept. de Justícia per a la programació i el finançament del servei d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) per a l’any 2001. 5.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 367/01 de data 5 de desembre de 2001, referent a l’aprovació de l’addenda de regularització econòmica al conveni formalitzat entre el Dept. d’Ensenyament i el CCM, per a la delegació de competències quant a la gestió dels serveis escolars de transport i menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament del curs escolar 2000-2001. RÈGIM INTERIOR I ECONOMIA 6.- Aprovació, si s’escau, de la conversió a euros de les taxes i preus públics del Consell Comarcal del Maresme. 7.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7 que regula la taxa per a la prestació del servei de la Ponència Ambiental Comarcal. 8.- Aprovació inicial, si s’escau, de la taxa per a la tramitació de les autoritzacions de travesses i altres activitats amb vehicles motoritzats al medi forestal. 9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 355/01 de data 4 de desembre de 2001, referent a la designació dels membres de la Comissió de coordinació i consulta dels estudis universitaris de Mataró- Maresme, formada pel Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró. 10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 354/01 de data 20 de novembre de 2001, referent a l’autorització i conferiment de poder de representació a un funcionari d’aquesta corporació per tal que la representi davant la Inspecció de Tributs de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 375/01 de data 19 de desembre de 2001, referent a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el CCM, com a titular de l’OA EUEEM, amb la Caixa Laietana, per a la cooperació recíproca en l’assoliment dels objectius estatutaris d’ambdues institucions. COOPERACIÓ MUNICIPAL, PLANIFICACIÓ I MEDI AMBIENT 12.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació a l’omissió advertida en l’acord adoptat pel Ple comarcal reunit en sessió extraordinària de 18 de desembre de 2001, referent a la revisió de la compensació econòmica que percep el Consell Comarcal del Maresme per part dels ajuntaments delegants del servei de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers. 13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 345/01 de data 28 de novembre de 2001, referent a l’aprovació de les modificacions al conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc Serralada Litoral per a la redacció d’Estudis i projectes de millora territorial”. 14.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 9 de gener de 2002. El President Josep Jo i Munné

Data: 2002-01-15