Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2004

1.-  
Informe de gerència sobre el Pressupost 2004
2.-  
Quadres generals del CCM i de l’OA-EUEEM
3.-  
Pressupost per capítols
3.1-  
Ingressos
3.2-  
Despeses
4.- Pressupost per àrees del CCM
4.1-  
Ingressos
4.2-  
Despeses
 
5.- Pressupost per capítols de l’OA-EUEEM
5.1- Ingressos
5.2- Despeses
 
6.- Pressupost consolidad per capítols
7.-  
Informe d’Intervenció sobre el Pressupost 2004
8.-  
Plantilla orgànica del CCM i de l’OA-EUEEM 2004
ANNEXES
Annex 1.-  
Quadre d’inversions del Consell Comarcal del Maresme 2004
Annes 2.-  
Estat de previsió del deute de l’OA-EUEEM