Prestació extraordinària per cessament d’activitat (01 febrer fins al 31 maig del 2021)

Tipus: Prestació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes que hagin vist suspesa o restringida la seva activitat, o bé que hagin sofert una caiguda en la seva facturació
Descripció: Prestació per cessament d’activitat que presenta 4 modalitats:

Modalitat 1. Persona autònoma afectada per la suspensió temporal de l’activitat com a conseqüència de la COVID-19. No es podrà exercir cap altra activitat per compte pròpia. La persona queda exonerada de pagar la seva cotització i té dret a una prestació del 50% sobre la seva base de cotització. El percentatge s’incrementa fins al 70% si és familia numerosa i és l’única font d’ingressos de la unitat familiar. El percentatge es redueix al 40% quan altres membres de la unitat familiar tinguin reconeguda aquesta prestació.

Modalitat 2. Prestació compatible amb el treball per compte pròpia adreçada a persones autònomes que han patit una reducció del 50% dels ingressos respecte el segon semestre de 2019. Una altra condició és no haver obtingut uns rendiments nets superiors a 7.980 euros durant el primer semestre de 2021. En aquest cas s’està obligat a cotitzar perquè es permet l’exercici d’activitat per compte pròpia. Els ingressos nets -sumant els que provinguin per compte propia i els aliena- no poden superar 2,2 vegades el SMI. Els provinents per compte aliena no poden superar 1,25 vegades el SMI.
El treballador autònom té dret a una prestació del 50% sobre la seva base de cotització.

Modalitat 3. Prestació ordinària davant la reducció d’ingressos. Seran beneficiàries aquelles persones autònomes que no poden acollir-se a la modalitat 1 i 2, que per una banda no superin uns rendiments nets de 6.650 euros durant el primer semestre del 2021, i per l’altra que els ingressos computables durant semestre 2021 siguin inferiors als del primer trimestre del 2020. No es podrà exercir cap altra activitat per compte pròpia, i si la persona treballa per compte aliena, els ingressos han de ser inferiors a 1,25 vegades l’import del SMI. La persona autònoma queda exonerada de pagar la seva cotització i té dret a una prestació del 50% sobre la seva base de cotització.

Modalitat 4. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a persones treballadores de temporada. Va adreçat a persones autònomes que durant els anys 2018 i 2019 hagin desenvolupat exclusivament aquesta activitat durant un mínim de 4 mesos i màxim 6 per any. Com a treballador per compte d’altri no poden haver estat donats d’alta a la Seguretat Social més de 60 dies ni superar els 6.650 euros d’ingressos nets durant el primer semestre de 2021. No s’estarà obligat a cotitzar durant la percepció de la prestació. El treballador té dret a una prestació del 70% sobre la seva base de cotització.

En les quatre modalitats es podrà renunciar a la prestació en tot moment abans del 30 d’abril de 2021. La renúncia tindrà efecte el mes següent a la seva comunicació.

La informació que es presenta a la fitxa està resumida. Abans de sol·licitar-la es recomana llegir detingudament les condicions per a cadascuna de les modalitats i consultar-ho prèviament a la vostra mútua.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 01 de febrer 2021 fins a 31 de maig del 2021.
En cas de presentar-ho fora de termini 01 de febrer 2021 fins a 21 de febrer de 2021), la prestació es començarà a cobrar el mes següent a la resolució favorable.
Accès al tràmit: Mútua de la persona autònoma
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 2/2021
Enllaç: –