Pròrroga prestació extraordinària per cessament d’activitat (01 octubre del 2021 fins al 28 febrer del 2022)

Tipus: Prestació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes que hagin vist suspesa o restringida la seva activitat, o bé que hagin sofert una caiguda en la seva facturació. També s’hi poden acollir socis cooperativistes.
Descripció: Per a la prestació per cessament d’activitat es recullen els següents supòsits:

– Prestació per aquelles persones autònomes que es vegin obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent. En aquest supòsit es cobrarà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització.
En cas de conviure amb altes membres que cobrin la prestació, es calcularà en base al 40%.
En cas d’haver estat percebent aquesta prestació, s’haurà de tornar a sol·licitar.

– Prestació compatible amb el treball per compte pròpia. Les que l’hagin estat percebent i compleixin els requisits poden prorrogar-la fins a data 28 de febrer 2021. Les que vulguin demanar han d’acreditar una disminució d’ingressos computables en el tercer i quart trimestre de 2021 respecte l’any 2019 superior al 50%, així com demostrar uns rendiments nets acumulats en el tercer i quart trimestre 2021 no superiors a 8.070€.

En aquest cas en particular, i per la percepció d’altres modalitats de cessament d’activitat compatibles amb el desenvolupament de l’activitat, la quantia de l’ajut amb caràcter general serà del 70% de la base mínima de cotització de l’activitat, i d’un 50% en cas de pluriactivitat. En cas de convivència amb un membre que també la percebi, el procentatge serà del 40%.

– Aquelles persones autònomes que hagin percebut alguna prestació per cessament d’activitat contemplats en l’article 7 o article 8 del RDL 11/2021 però que no siguin beneficiaris de l’actual prestació:

Han d’acreditar no tenir uns rendiments nets superiors al 75% del SMI de 2021 respecte al tercer i quart trimestre (proporcional). Així mateix, acreditar que el quart trimestre del 2021 hi hagut una facturació equivalent o inferior al 75% respecte al mateix període del 2019.

La quantia de l’ajut amb caràcter general serà del 50% de la base mínima de cotització de l’activitat. En cas de convivència amb un membre que també la percebi, el percentatge serà del 40%.

En aquest decret també es contemplen les persones treballadores autònomes de temporada, amb la condició d’haver desenvolupant en els anys 2018 i 2019 una única feina entre 4 i 7 mesos, i que no superi els 120 dies donats d’alta com a treballadors per compte aliena. La prestació equivaldrà al 70% de la base mínima de cotització.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Fins el 21 d’octubre 2021
En cas de presentar-ho fora de termini, la prestació es començarà a cobrar el mes següent a la resolució favorable.
Accès al tràmit: Mútua de la persona autònoma
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 18/2021
Enllaç: –