Pròrroga prestació extraordinària per cessament d’activitat (01 juny fins al 30 setembre del 2021)

Tipus: Prestació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes que hagin vist suspesa o restringida la seva activitat, o bé que hagin sofert una caiguda en la seva facturació. També s’hi poden acollir socis cooperativistes.
Descripció: Per a la prestació per cessament d’activitat es recullen els següents supòsits:

– Aquelles persones autònomes que hagin percebut alguna de les modalitats de prestació de cessament d’activitat amparades en el Decret Llei 2/2021 (que anava del febrer 2021 fins al 31 de maig) tindran dret a una exempció en la quota d’autònoms:

a) 90 % de les cotitzacions corresponents al mes de juny
b) 75 % de les cotitzacions corresponents al mes de juliol
c) 50 % de les cotitzacions corresponents al mes d’agost
d) 25 % de les cotitzacions corresponents al mes de setiembre.
Per tal de que siguin aplicables, la persona autònoma ha d’estar donat d’alta fins a 30 de setembre.

La percepció de la prestació per cessament d’activitat serà incompatible amb l’exempció de la cotització.

– Prestació per aquelles persones autònomes que es vegin obligats a suspendre la seva activitat a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent. En aquest supòsit es cobrarà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització.
En cas de conviure amb altes membres que cobrin la prestació, es calcularà en base al 40%.

– Prestació compatible amb el treball per compte pròpia. Les que l’hagin estat percebent i compleixin els requisits poden prorrogar-la fins a data 30 de setembre. Les que la vulguin demanar han d’acreditar una disminució d’ingressos computables en el segon i tercer trimestre de 2021 respecte l’any 2019, així com demostrar uns rendiments nets acumulats en el segon i tercer trimestre 2021 no superiors a 7.980€.

En aquest cas en particular, i per la percepció d’altres modalitats de cessament d’activitat compatibles amb el desenvolupament de l’activitat, la quantia de l’ajut és del 50% de la base mínima de cotització de l’activitat. En cas de convivència amb un membre que també la percebi, el procentatge serà del 40%.

En aquest decret també es contemplen les persones treballadores autònomes de temporada, amb la condició d’haver desenvolupat en els anys 2018 i 2019 una única feina entre 4 i 7 mesos i la prestació equivaldrà al 70% de la base mínima de cotització.

En el cas de no poder complir els requisits per rebre la prestació s’hi podrà renunciar abans del 31/08/2021 o retornar-la per iniciativa pròpia.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: De l’01 al 21 de juny 2021
En cas de presentar-ho fora de termini, la prestació es començarà a cobrar el mes següent a la resolució favorable.
Accès al tràmit: Mútua de la persona autònoma
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 11/2021
Enllaç: –