Principis essencials per al model d’acollida

Per dur a terme una bona política d´acollida aquesta ha de contemplar uns principis essencials i necessaris; per tant, entenem que ha de ser:

  • Integral i normalitzada: considerar el conjunt de la societat, és a dir, ha d´anar adreçada a tota persona arribada al municipi indistintament de l´origen d´aquesta.

  • Transversal i interinstitucional: per tal d´atendre tots els aspectes que giren al voltant de les persones, cal incidir en la interacció entre tots els àmbits municipals i entre les diferents institucions implicades.

  • Intercultural: entenent el respecte a la diferència com a element enriquidor, amb la voluntat de generar coneixement, apropament i interacció.