Procés de selecció, per urgència, d’un/a Psicòleg/loga de l’EAIA

El Consell Comarcal del Maresme necessita cobrir, per urgència, un lloc de treball de:

PSICÒLEG/LOGA EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA i A L’ADOLESCÈNCIA (EAIA)

Requisit d’Accés:

 • Llicenciatura o grau en Psicologia
 • Nivell C de català (en cas que no s’aporti s’haurà de passar una prova per acreditar el nivell).

Criteris de selecció:

 • Experiència com a psicòleg/oga d’EAIA, preferiblement a l’EAIA del Maresme.
 • Coneixement de la xarxa comarcal d’infància en risc del Maresme.
 • Es valorarà la possibilitat de disponibilitat immediata.

Dades contractuals:

 • Nomenament com a funcionari/a interí/na per substitució d’una Incapacitat Temporal 
 • T.A.E. Psicòleg/oga de l’EAIA, Grup A1, CD 20
 • Jornada completa (37,50 hores/setmana)

Presentació de sol•licituds:

 • Al Registre General del Consell Comarcal del Maresme, Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró, en horari de 8:30 a 14:30 h.

Cal presentar:

 • Instància de sol•licitud per participar en el procés selectiu
 •  Fotocòpia del DNI
 •  Currículum vitae.

Una vegada acabat el procés selectiu, la persona escollida haurà de justificar documentalment tots els mèrits al•legats en el currículum.

Termini de presentació de sol•licituds:
L’últim dia per presentar la sol•licitud és el divendres 13 de febrer de 2015