Projecte executiu de la xarxa comarcal de Banda Ampla del Maresme

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Negociat sense publicitat

DOCUMENTS:
Edicte d’aprovació dels Plecs de clàusules Administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques per a la contractació del projecte “Redacció del projecte executiu de la xarxa comarcal de banda ampla del Maresme i de l’estudi de seguretat i salut”:

Hipervincle


Certificació de l’adjudicació provisional
Hipervincle


Certificació de l’adjudicació definitiva Hipervincle