Proposta d’indicadors


Indicadors de DIN
Tipologia dels casos: RUMI. Els serveis que detectin introduiran al RUMI les dades que permetin fer estadístiques sobre totes les dades de tipologies.


Nombre de cops que s´activa el circuit de preferents a la comarca: recull de les dades de la UDEPMI, així com l´equip que activa per atendre la urgència
{.d}Servei que l’ha detectat

-Municipi

-Edat del Menor

-Tipologia del maltractament

-Intervenció de mossos si/no

-Serveis activats per la UDEPMI-

-Valoració del funcionament del circuit: per part de cada servei que ha intervingut i notificació d´incidències{.d}

Nombre de cops que s´activa el circuit ordinari. Recull les dades la xarxa municipal o serveis socials. Dades que s´han de recollir quan s´activa el circuit ordinari:
{.d}Servei que l’ha detectat

-Municipi

-Activació de la xarxa municipal si/no

-Edat del menor

-Tipologia del maltractament

-Derivacions a Serveis especialitzats.

-Valoració del funcionament del circuit: per part de cada servei que ha intervingut i notificació d´incidències{.d}
Els casos que es reben per circuit ordinari, es classifiquen en:
Intervenció al territori ( si ha quedat en intervenció de Serveis Socials/xarxa municipal // si ha passat a assessorament amb l´EAIA)

-Derivació a l´EAIA,

-Notificació a la UDEPMI per activar el circuit d´atenció preferent.

-Quin servei ha activat la UDEPMI
Les fitxes s´han d´omplir des de:
la xarxa municipal/serveis socials cada vegada que s´activi el circuit.

– l´EAIA quan sigui activat: assessorament, estudi, prioritari, seguiment.

-La UDEPMI quan sigui activada

FITXA DE RECOLLIDA DE DADES{N}


{N}Indicadors de coordinació

Nombre de vegades que es reuneixen les diferents plataformes i comissions de treball.

-Serveis representats a cada reunió (recollir actes)
Ha de recollir la informació: el grup impulsor de la XIAF

Indicadors de formació
Oferta formativa en infància en risc que s´ha presentat per àmbits.

-Han de recollir la informació els referents comarcals de cada àmbit.

-Nombre de professionals per àmbit existent a la comarca/ nombre de professional per àmbit que han rebut formació especialitzada en infància en ris, duran l´últim any.

Indicadors de recursos:
Nombre de recursos per a infància que s´obren o es tanquen anualment
{.d}Municipals

-DGAIA

-Altres àmbits d´intervenció.{.d}

Cada municipi que obri un nou recurs ho ha de comunicar oficialment al CCM.

La DGAIA ha de comunicar els nous recursos que s´obrin a la comarca.

Els referents de cada servei han de comunicar els nous recursos que es dediquin a la infància en risc.

Les dades que es recullin al observatori seran processades per les persones que compon

Altres indicadors per àmbits:
Educació: situació dels menors tutelats escolaritzats

-Absentisme escolar

-Salut: Serveis que fan servir els nens tutelats