Proposta de nomenament de l’aspirant que ha superat el concurs per a la cobertura interina d’un lloc de treball de TAE pedagog/a (adscrit a l’EAIA) personal funcionari

D´acord amb la base 11.2 de les que han regulat el concurs de referència i en atenció al resultat obtingut per l´aspirant seleccionat, que consta a les actes del procés selectiu desenvolupat en les dos sessions de 16 i 25 de novembre de 2003, es formula proposta de nomenament de interí TAE Pedagog/a, grup A, (adscrit a l´EAIA) a la Sra. Margarita Escoll Farrero, DNI 78.076.414-Q, per haver obtingut la màxima puntuació, proposta que es formula a l´òrgan competent. Mataró, 25 de novembre de 2003 EL PRESIDENT DEL TRIBUNAL Antoni Soy i Casals