Protocol per a la detecció de maltractaments i abusos sexuals del Maresme

Marc Teòric


Considerem el maltractament un fenòmen relacional i a l´infant i la família com a posseïdors de drets i amb capacitats per a exercir-los. Per abordar l´estudi de la família en risc social i/o de desemparament i el procés de valoració del risc i la desprotecció infantil.
{J}Partim:
Primer, del marc de referència conceptual ecosistèmic o de la complexitat.

Segon, de la teoria de les necessitats infantils.

Tercer, del ventall de factors, indicadors de risc, de maltractament i els promotors de bon tracte i de resiliència. Aquests últims, correlacionats amb un conjunt de variables, ens permetran valorar si l´infant o adolescent es troba en situació de patir o no un perjudici en el seu desenvolupament i/o benestar, proposar vies d´intervenció i establir un pronòstic de recuperabilitat.
Sempre sota el principi orientador fonamental de l´interès superior de l´infant, cerquem viabilitzar que l´infant sigui atès per la seva família pròpia en primer terme, alhora des del principi de la intervenció mínima i el de possibilitar la màxima participació protagonista de l´infant i la seva família en el procés, harmonitzant els drets de totes les parts.

{h}1- MARC DE REFERÈNCIA CONCEPTUAL ECOSISTÈMIC{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6288{H}

-{H}2- LA TEORIA DE LES NECESSITATS INFANTILS{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6292{H}

-3- FACTORS I INDICADORS DE RISC I MALTRACTAMENT I ELS PROMOTORS DE BON TRACTE I RESILIÈNCIA.
{.D}{H}3-1_La desprotecció i els maltractaments infantils, procés valoratiu{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6294{H}

-{H}3.2-. Concepte de resiliència i com promoure-la{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6295{H}

-{H}3.3 factors de resiliència i de protecció en maltractament infantil{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6296{H}

-{H}3-4 concepte de bon tracte i com promoure´l{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6297{H}{.D}


-{N}ENLLAÇOS D´INTERÈS{N}
{.D}{H}Secretaria d´Infància i Adolescència{|}http://www.gencat.net/benestar/secretariainfancia/index.htm{H}


-{H}Observatori dels Drets de la Infància{|}http://www.gencat.net/benestar/dgaia/observatori.htm{H}


-{H}Observatorio de la Infancia de España{|}http://www.mtas.es/inicioas/observatoriodeinfancia/{H}


-{H}Web dels Drets de la Infància{|}http://www.bcn.es/infancia/catala/index.html{H}{.d}


-{N}BIBLIOGRAFIA{N}
ABRIL, I; JARA, C.:”La paradoxa del control i de l´ajuda: fer possible la intervenció terapèutica”. Revista Infància, butlletí dels professionals de la infància i l´adolescència nº 11, 2007.

BARUDY,J; DANTAGNAN,M. Los buenos tratos a la infancia: Una lectura ecosistémica del maltrato infantil. Paidós, 1998.

BATESON, G. Verso un´ecologia della mente, Adelphi, Milán ,1976.

COLAPINTO, J. “Disolución del proceso familiar en los servicios sociales: Implicaciones para el tratamiento de las familias negligentes”. Revista Redes, Vol.1, núm.2, 1996.

CORTINA, A. Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad. Taurus, 1998.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Document marc. Model de prevenció i detecció de situacions de risc social a la infància i l´adolescència des dels Serveis Socials Bàsics. Barcelona, novembre 2008.

KEENEY, B. Estética del cambio. Paidós, 1994.

MASLOW, A. El hombre autorrealizado. Paidós, 1968.

LÓPEZ,F. Necesidades de la infancia y protección infantil. Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, 1995

LINARES, J.L, Del abuso y otros desmanes: el maltrato familiar, entre la terapia y el control. Paidós Terapia Familiar, 2002.

MORIN, E. El método, el conocimiento del conocimiento. Catedra Teorema, 1986.

VEGA, S. Instrumentos de trabajo. En COLETTI,M; LINARES,J.L. (compiladors): La intervención sistémica en los Servicios Sociales ante la familia multiproblemàtica. Paidós Terapia Familiar, 1997.

WATZLAWTZH. Cambio. Barcelona, Ed. Herder, 1981{.C}{J}