Protocol per a la detecció de maltractaments i abusos sexuals del Maresme

MARC TEÒRIC

Considerem el maltractament un fenòmen relacional i a l´infant i la família com a posseïdors de drets i amb capacitats per a exercir-los. Per abordar l´estudi de la família en risc social  i/o de desemparament i el procés de valoració del risc i la desprotecció infantil partim:


  • Primer, del marc de referència conceptual ecosistèmic o de la complexitat.

  • Segon, de la teoria de les necessitats infantils.

  • Tercer, del ventall de factors, indicadors de risc, de maltractament i els promotors de bon tracte i de resiliència. Aquests últims, correlacionats amb un conjunt de variables, ens permetran valorar si l´infant o adolescent es troba en situació de patir o no un perjudici en el seu desenvolupament i/o benestar,  proposar vies d´intervenció i establir un  pronòstic de recuperabilitat.
Sempre sota el principi orientador fonamental de l´interès superior de l´infant, cerquem viabilitzar que l´infant sigui atès per la seva família pròpia en primer terme, alhora des del principi de la intervenció mínima i el de possibilitar la màxima participació protagonista de l´infant i la seva família en el procés, harmonitzant els drets de totes les parts.


ABRIL, I; JARA, C.:”La paradoxa del control i de l´ajuda: fer possible la intervenció terapèutica”. Revista Infància, butlletí dels professionals de la infància i l´adolescència nº 11,  2007.


BARUDY,J; DANTAGNAN,M. Los buenos tratos a la infancia: Una lectura ecosistémica del maltrato infantil. Paidós, 1998.


BATESON, G. Verso un´ecologia della mente, Adelphi, Milán ,1976.


COLAPINTO, J. “Disolución del proceso familiar en los servicios sociales: Implicaciones para el tratamiento de las familias negligentes”. Revista Redes, Vol.1, núm.2, 1996.


CORTINA, A. Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad. Taurus, 1998.


DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Document marc. Model de prevenció i detecció de situacions de risc social a la infància i l´adolescència des dels Serveis Socials Bàsics. Barcelona, novembre 2008.


KEENEY, B. Estética del cambio. Paidós, 1994.


MASLOW, A. El hombre autorrealizado. Paidós, 1968.


LÓPEZ,F. Necesidades de la infancia y protección infantil. Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, 1995


LINARES, J.L, Del abuso y otros desmanes: el maltrato familiar, entre la terapia y el control. Paidós Terapia Familiar, 2002.


MORIN, E. El método,  el conocimiento del conocimiento. Catedra Teorema, 1986.


VEGA, S. Instrumentos de trabajo. En COLETTI,M; LINARES,J.L. (compiladors): La intervención sistémica en los Servicios Sociales ante la familia multiproblemàtica. Paidós Terapia Familiar, 1997.


WATZLAWTZH. Cambio. Barcelona, Ed. Herder, 1981