Puntuació obtinguda per les persones que obten a la plaça de tècnic/a de l’Observatori Laboral