Què cal fer per ser sol·licitant de la Borsa de Treball?


Per ser sol·licitant de la Borsa de Lloguer, cal emplenar
la fitxa de sol·licitud
i adjuntar la següent documentació de cadascun dels majors d’edat amb ingressos que hi hagi a la unitat de convivència:
Fotocòpia del DNI o NIE

-Fotocòpia de les tres últimes nòmines

-Vida laboral actual

-Fotocòpia del Contracte de Treball vigent

-Altre documentació addicional, si s’escau.
Aquesta documentació es pot fer arribar al Servei d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme de la següent manera:
Directament a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme

-Per correu electrònic:  
habitatge@ccmaresme.cat

-Per fax: 93 757 21 12 indicant a l’atenció de l’Oficina d’Habitatge


Aquesta sol·licitud serà vigent durant un període de 6 mesos a comptar a partir de la data de la seva recepció a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme