Reunió de la Mesa de Contractació de la reengiyeria i implantació d’una gestió informatizada d’expedients per a diversos ajuntaments del Maresme i el CCM


D´acord amb la clàusula tretzena del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de la reenginyeria i implantació d´una gestió informatitzada d´expedients per als Ajuntaments d´Argentona, Cabrera de Mar, El Masnou, Mataró, Premià de Dalt, Premià de Mar, Vilassar de Mar i el Consell Comarcal del Maresme, la Mesa de contractació es reunirà a la Sala de Sessions, o lloc habilitat a l´efecte, del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1, de Mataró) el dia 11 de maig de 2005 a les 12:00 hores, a l´objecte de procedir a l´obertura de proposicions. Mataró, 10 de maig de 2005 El gerent Eladi Torres i González