SECTOR COMERÇ, ARTESANIA I MODA: Nous ajuts a l’artesania

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Concessió de subvencions en l’àmbit de l’artesania
Adreçat a dos col·lectius segons el programa al què es faci referència:

Programa 1: Professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives), que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesants publicat a l’annex del Decret 182/2014, 30 de de desembre, tal i com s’estableix en el punt 2.1 de la Base 2. S’exclou expressament l’artesania alimentària.

Programa 2: Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.
Descripció: Ens centrarem en el programa 1 adreçat als/les artesans/es. L’import màxim de l’ajut serà de 2.000 euros, i pot arribar al 100% del cost de l’acció subvencionable.
Es regula en base a uns criteris de valoració, on la persona interessada ha d’obtenir una puntuació mínima de 40 punts. Per a conèixer els criteris es recomana llegir el document de bases reguladores.

A continuació es detallen les accions que seran subvencionables:
– Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística.
– Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line)
– Actuacions de consolidació de l’estructura
– I qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l’acció o accions corresponents, amb excepció de sous i salaris, amortitzacions i rentings, despeses de viatges, o qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer.

Les accions s’han de realitzar durant l’any 2021. El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l’execució de l’actuació subvencionada i un cop fetes les validacions necessàries.

El procediment de concessió serà de concurrència competitiva.

TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 12 de maig fins 15 de juny 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:RESOLUCIÓ de la convocatòria (en base a les Bases Reguladores)
Enllaç: CCAM