Selecció funcionari interí Referent comunitari del Maresme 2

 
 

Les instàncies es presentaran dins el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.