Servei del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració
OBJECTIUSAplicar i desenvolupar el Pla territorial de ciutadania i immigració amb la voluntat de facilitar la plena integració dels col•lectius d’immigrants en el teixit social dels diferents municipis de a comarca, potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra l’exclusió social, la igualtat d’oportunitats, i l’accés als recursos col•lectius i serveis públics existents a la comarca. La funció del Pla és bàsicament donar suport a tots els municipis de la comarca per poder fer front a les noves situacions que els planteja l’acollida i la integració de la població immigrada, generant una xarxa de recursos i projectes en la gestió de la diversitat entre els diferents municipis. Gestiona, entre d’altres, el servei d´acollida itinerant i el de mediació intercultural, assessora sobre les bones pràctiques que cal portar a terme per donar resposta a les necessitats i demandes que el fet migratori genera en àmbits com l’educació, la salut, l’habitatge o la vida associativa, Servei d´acollida itinerant, promou accions de sensibilització i capacitació, formació a professionals, etc.
USUARISAjuntaments, escoles, serveis públics, associacions i particulars.
FUNCIONAMENTCoordina i gestiona totes les actuacions derivades de l’aplicació a la comarca del Pla territorial de ciutadania i immigració. Exemples: detectar les necessitats que genera la immigració i fer propostes d’actuació a curt i llarg termini; fer una diagnosi de la realitat migratòria i analitzar qualitativament les dades obtingudes; gestionar l’oferta formativa que reben els professionals que atenen les persones que provenen de contextos culturals diversos; facilitar l’adequada comunicació intercultural entre els professionals de les institucions de la comarca i les persones nouvingudes d’origen estranger; promoure actuacions entorn l´acollida i la gestió de la a diversitat, etc.
ORIGENConveni del Consell Comarcal i els ajuntaments del Maresme amb el departament de Benestar i Família de la Generalitat.

.