Si no tens treballadors a càrrec i ets persona autònoma o SLU, et presentem el Programa TU + 1, subvencions per al foment de contractació indefinida

Tipus: Subvenció per a la contractació
Convocatòria de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part de persones autònomes sense treballadors o treballadores a càrrec
Adreçat a els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec, o les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.

En el cas de persones autònomes, s’exigeix mínim un any ininterromput d’alta en el RETA, mutualitat o sistema alternatiu.
En el cas de les societats unipersonals, mínim un any des de la Inscripició en el Registre Mercantil.

No s’hi podran acollir TRADE, col·laboradors, SCP o persones autònomes que siguin sòcies de cooperatives.
Descripció:

Es consideraran actuacions subvencionables la formalització d’un contracte de treball indefinit amb una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) durant un període mínim temporal de 18 mesos. La contractació haurà d’incloure obligatòriament un mínim de formació. *

No seran objecte d’aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus.

Es preveu el supòsit de substitució de persones contractades, però només en casos concrets recollits en les bases. Consultar trucant al telèfon del Servei d’Emprenedoria i Empresa.

Les persones beneficiàries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i han de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució d’atorgament. En cas que no se subscrigui el contracte dins del termini establert, es procedirà a la revocació de l’ajut.

El període de contractació subvencionat per aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l’inici de la formalització del contracte, i les persones beneficiàries han de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de 18 mesos, que inclou com a mínim 6 mesos de contractació indefinida no subvencionats per aquests ajuts.

Els treballadors i treballadores autònoms beneficiaris d’aquest ajut són els responsables de dur a terme la contractació, mitjançant contractes de treball indefinit, de jornada igual o superior al 50%, segons el conveni col·lectiu aplicable. La persona contractant no ha de tenir persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els sis mesos anteriors.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

La quantia per contractació és de 19.745 € per contracte indefinit a jornada completa, la qual incorpora el cost salarial i el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal. Es podran subvencionar un màxim de 3 contractes. Els autònoms i autònomes que sol·licitin específicament l’ajut per a més d’un contracte subvencionable ho hauran de fer constar en el formulari de sol·licitud i els hauran d’ordenar per ordre de preferència. Un cop concedit l’ajut per al primer contracte subvencionable sol·licitat, la concessió dels successius contractes subvencionables sol·licitats serà valorada i resolta una vegada s’hagin valorat i resolt tots els primers contractes subvencionables sol·licitats en totes sol·licituds presentades dins del termini, fins a exhaurir el crèdit disponible.

En cas de que se us concedeixi la subvenció, s’hauran d’adoptar mesures de publicitat recollides en la modificació de bases ORDRE EMT/154/2023.

* Obligatorietat de participar en, com a mínim, un dels cursos de formació gratuïta que s’ofereixen dins el catàleg formatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ja sigui en línia (on line) o presencial.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 06 (09:00H) al 28 (15:00H) de setembre de 2023
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: EMT/2808/2023 (modificació ORDRE EMT/154/2023, de la Ordre EMT/220/2022)
Enllaç: Gencat