Sol.licitud dels serveis de transport escolar no obligatori i/o acollida

Les famílies que necessitin utilitzar els servei de TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI en algun dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal del Maresme cal que emplenin aquest formulari especificant el servei sol·licitat per cada un dels menors que en farà ús.

Aquesta petició només serà vàlida en el moment que es lliuri còpia en paper degudament signada a l’escola. CAL QUE FEU LA IMPRESSIÓ ABANS D’ENVIAR EL FORMULARI 

Sol.licito l'admissió al servei demanat a continuació segons les dades indicades i signo conforme la informació facilitada és correcta

La falsificació o inexactitud de les dades aportades implicarà l'anul·lació automàtica del servei

Dades de l'alumne

TRANSPORT ESCOLAR

PREUS: 1 fill/a: 26,40€ // 2 fill/a: 17,95€ // 3 fill/a: 8,80€

SERVEI D'ACOLLIDA

PREUS: 1/2 hora: 1.10€ / 1 hora: 2,20€ / 1 hora i mitja: 3,30€

DADES DEL/LA TITULAR DEL COMPTE BANCARI (copy)

Com a titular d'aquest compte bancari dono el meu consentiment per domiciliar els rebuts dels serveis sol·licitats

AVÍS LEGAL

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, el Consell Comarcal del Maresme, amb CIF P5800008D, domicili Plaça Miquel Biada, 1, 08301 de Mataró, informa que aquestes dades es recullen amb la finalitat de gestionar els tràmits necessaris per tal de fer efectius els serveis de transport, menjador i acollida escolar. Aquestes dades es cediran a l’empresa gestora dels serveis i/o a la Diputació de Barcelona, únicament, per a la gestió d’aquests serveis. No es podran utilitzar aquestes dades per cap altra finalitat i teniu dret d’accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la vostra petició a la seu social del Consell Comarcal del Maresme o bé al correu electrònic educacio@ccmaresme.cat. Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per les quals han estat recollides.

UNA VEGADA OMPLERT EL FORMULARI I ABANS DE FER L'ENVIAMENT, L'HAUREU D'IMPRIMIR. L'ÚLTIM PAS DEL TRÀMIT SERÀ SIGNAR EL FORMULARI IMPRÈS I LLIURAR-LO AL CENTRE PER TAL QUE SIGUI VALIDAT.