Subvenció per a la contractació de joves en pràctiques per a empreses i cooperatives

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Ajut extraordinari per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes individuals o persones que formin part d’una microempresa enfront la COVID-19
Adreçat a persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball. També a les cooperatives de treball associat.

Queden excloses les persones jurídiques privades sense ànim de lucre (associacions i fundacions).
No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d’inserció ni les empreses de treball temporal.
Descripció:
Es consideraran actuacions subvencionables els contractes de la modalitat de contracte en pràctiques i amb una durada mínima d’un any en jornada a temps complet.
El nombre de contractes subvencionats no pot ser superior a cinc ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat contractant

La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros. En conseqüència, la subvenció de les contractacions previstes és de 17.684,52per a un contracte de 12 mesos (cost salarial + despeses seguretat social a càrrec de l’entitat
beneficiària.). El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l’import atorgat a partir de la seva concessió i el 20% restant un cop justificada l’actuació.

En relació a la persona contractada (els requisits i condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte):
– Han de ser persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat
– Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
– Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui d’entre els tipus de contracte vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge

La documentació que cal aportar en la sol·licitud com per a la justificació la podeu consultar a l’article 9 i 14 de la conovocatòria

Es poden iniciar un mes abans de la publicació d’aquesta convocatòria i fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023

El procediment per atorgar la subvenció és de concurrència no competitiva.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 31 de desembre 2021 (a les 09.00H) fins 31 de març 2022 (a les 15.00H)
Accès al tràmit: Clica aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: RESOLUCIÓ EMT/3861/2021 (en base a Bases Reguladores)
Enllaç: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya