Subvencions per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 04/2021Data: 15 de febrer de 2021Tema: Ajuts
Àrea: Medi Ambient
Assumpte: Subvencions per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament corresponent a les actuacions dutes a terme durant els exercicis 2019, 2020 i 2021 (ref. BDNS 546224).
DOGC: : 8341- 15/02/2021
Resolució:
TES/352/2021, de 25 de gener
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

Entitats beneficiàries:
(vegeu la base reguladora 2)
Els ens locals titulars de la xarxa de sanejament en baixa o els ens locals o les agrupacions d’ens locals que gestionin sistemes públics de sanejament en alta que hagin realitzat despeses per a l’elaboració d’estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a EACAT, al servei ACA – Subvenció quantificadors sobreeiximents 2019.
Presentació sol·licituds:
mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 3)
 
Informació:
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036  Barcelona
 
Tel. 93 567 28 00
Termini presentació de sol·licituds:
El període per presentar les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza :
 
15 de setembre de 2021
Objecte:
1.1  Poden ser objecte de subvenció les despeses realitzades pels ens locals o les agrupacions d’ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament que tinguin el contingut mínim establert a l’annex d’aquestes bases.
 
1.2  Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades dins del període que estableixen les convocatòries. Es considera despesa realitzada la justificada i efectivament pagada. No es consideren pagades aquelles despeses que hagin estat objecte de compensació per part de l’ens sol·licitant.
 
1.3  Les despeses esmentades s’han de referir exclusivament a les derivades dels costos de redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament. No són objecte de subvenció les despeses que derivin d’altres actuacions, de manera que, si l’import sol·licitat inclou costos derivats d’actuacions diferents de les previstes en aquesta base, l’Agència Catalana de l’Aigua ha de discriminar la part de la despesa corresponent.
 
1.4  No són objecte de subvenció les inversions que es proposin en els estudis de detall.
 
1.5  Tots els sobreeixidors del sistema inclosos a l’estudi de detall per al qual se sol·licita la subvenció han d’haver estat donats d’alta prèviament a l’inventari de sobreeixidors a què fa referència la disposició addicional segona del Reglament del domini públic hidràulic i, quan s’escaigui, disposar dels elements de quantificació que fixa aquesta norma.
 
1.6  La redacció de l’estudi objecte de subvenció pot haver estat objecte de contractació total o parcial amb terceres persones, tot respectant el que preveuen els apartats 3, 4, 6 i 7 de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15