Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 574118).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 35/2021Data: 19 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 574118).
DOGC: 8457- 14/07/2021
Resolució:
CLT/2181/2021, de 5 de juliol
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 2)
a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.
c) Les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense ànim de lucre que tinguin domicili a Catalunya.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base específica 2 punt 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 15/07/2021 al 14/09/2021
Objecte:donar suport als museus de Catalunya per portar a terme l’activitat museística, d’acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

S’entén per activitat museística la pròpia per a l’acompliment de les funcions del museu; és a dir, la reunió, protecció, conservació, estudi i exhibició de béns culturals; la difusió del coneixement per a la recerca i l’ensenyament, i la constitució del museu com a espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans.

En cap cas es pot subvencionar l’execució d’obres. L’adquisició d’equipament o de material inventariable és subvencionable en cas de projectes per a la promoció de l’accessibilitat universal, seguretat, sostenibilitat ambiental i conservació preventiva.

Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les despeses de reunió, protecció, conservació, seguretat, sostenibilitat ambiental, estudi i exhibició de béns culturals; despeses de difusió del coneixement per a la recerca i l’ensenyament; despeses de constitució del museu com a espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans, i despeses d’adequació de l’exposició per promoure l’accessibilitat universal.

En el cas d’associacions, no s’accepten les despeses que facturin a l’entitat els membres del seu òrgan de govern.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15