Un Maresme + ACTIU    
                                                                          
     

Un Maresme + ACTIU
Objectius

Augmentar els llocs de treball per a facilitar que un nombre creixent dels habitants tembé puguin treballar al Maresme.


Atraure activitats amb valor afegit que generin llocs de treball qualificats i valoritzin l’escassetat de sòl disponible.


Mantenir una presència important de les activitats industrials existents al Maresme com el tèxtil i el turisme, i propiciar la seva transformació cap a activitats de més valor afegit.


 
Estratègies                        Projectes – Accions clau

Suport a la innovació tecnològica i organitzacional de les petites i mitjanes empreses del Maresme.


Promocionar el Maresme com a territori atractiu per a la localització d’empreses de serveis avançats.


Gestió estratègica dels polígons industrials, adaptant-los a les necessitats d’activitats de més valor afegit.


Regular l’agricultura intensiva d’hivernacle per a que assoleixi l’equilibri entre la rendibilitat i sostenibilitat.


Coordinació de les polítiques de promoció econòmica dels municipis.Constitució de l’Agència de Desenvolupament Econòmica del Maresme (ADM) per a l’atracció d’activitats d’alt valor afegit per a la comarca (participada pels municipis del Maresme i pel propi Consell Comarcal, amb vincles al teixit econòmic) per a la gestió integrada de polítiques actives d’ocupació i projectes de desenvolupament estratègic.


Desenvolupament d’una xarxa de centres de negocis de prestigi (oficines petites i mitjanes amb serveis compartits en tots els municipis), recolzats en edificis o entorns singulars de cada població.


Gestió supramunicipal de polígons industrials i àrees d’agricultura intensiva estratègics, com a zones d’activitats econòmiques equipades i més especialitzades sectorialment.