Un Maresme RESTAURAT    
                                                                          
     

Un Maresme RESTAURAT
Objectius

Restaurar la qualitat del paisatge del Maresme, prioritariament les rieres, les platges i els sòl agrícola.


Superar la precarietat de les infraestructures ambientals, especialment les de sanejament.


Incentivar una agricultura de proximitat rendible i integrada en el paisatge


 
Estratègies                        Projectes – Accions clau

Substituir o reubicar progressivament els usos que degraden el paisatge no urbanitzat del Maresme.


Renovar la xarxa d’infraestructures de sanejament.


Fer més eficients les polítiques de reducció de la producció de residus, de recollida selectiva i de revalorització unificant criteris i gestors.


Urbanitzar adequadament els espais agrícoles, amb criteris de sostenibilitat i rendibilitat.


Aplicar una gestió integrada del litoral en relació a les rieres, les platges, el sanejament, la qualitat de l’aigua i els fons marins.


 Redacció de la Carta del Paisatge del Maresme com a instrument de concertació d’estratègies entre els sectors públic i privat, per regular els impactes i les activitats que es desenvolupen al territori. Consensuar un programa d’inversions prioritzades a curt termini i plans de gestió d’usos pel sòl no urbanitzable. Ampliació dels actuals espais PEIN i condicionament dels accessos als espais protegits. Redacció de Plans Especials d’Ordenació Agrària.


Redacció de projectes de restauració del sòl protegit i del sòl no urbanitzable, mitjançant acords de custòdia amb els propietaris, acorda de gestió supramunicipal, accions puntuals d’adquisició pública de sòl, per a la consecució d’un sistema de parcs i jardins litorals.


Programa d’inversions extraordinàries en infraestructures ambientals. Redacció d’un Pla de gestió i condicionament de les rieres, les platges i la xarxa de sanejament. Interconnexió de la xarxa d’abastament d’aigua a nivell comarcal.


Creació d’un Ens de gestió integrada del litoral del Maresme en el si del CCM, amb la participació del Ministeri de Medi Ambient i el DMAiH. Programa de restauració de les platges. Creació de biotops per protegir les praderies de posidònia.