URGÈNCIES


QUÈ ÉS UN CAS URGENT?

PREFERENTS TIPUS 1


(situacions en les quals cal una INTERVENCIÓ INMEDIATA per tal de protegir la integritat física i psíquica del menor que presenta un risc imminent manifest) • Abús sexual actiu

 • Maltractament físic o psíquic present

 • Abandonament efectiu o rebuig explícit dels pares o adults responsables

 • Prostitució activaPREFERENTS TIPUS 2


(situacions en les quals hi ha greus indicadors de risc, peò cal valorar la situació de manera prioritària per un equip especialitzat) • Rebuig implícit per part dels pares o adults responsables

 • Indicis de maltractaments físics i psíquics

 • Indicis d’abusos sexuals

 • Indicis de prostitució

 • Indicis de desatenció per part dels pares o cuidadors en menors amb malalties greus

 • Desemparament a menors de 0 a 6 anys

 • Embarassos de riscEn el cas d’alguna d’aquestes situacions,


TRUCAR AL 116 111


PASSOS A SEGUIR QUAN ES DETECTA UN CAS URGENT

CAP – ESCOLES – POLICIA LOCAL – EBAS – HOSPITALS – JUTJATS –


MOSSOS D’ESQUADRA – ALTRES SERVEIS MUNICIPALS


 

UDEPMI (Infància Respon 116 111)


En horari laboral, es pot consultar amb Serveis Socials Municipals o EAIA (93 741 16 16)


UDEPMI: . VALORA el tipus d’atenció preferent i


  . ACTIVA l’equip corresponent


(Si el cas es detecta a l’hospital, s’ACTIVA l’EVAMI)


 
 
 

Si valora que és un cas Preferent tipus 1, adopta la protecció immediata i s’activa


CENTRE D’ACOLLIDASi valora que és un cas Preferent tipus 2, ACTIVA l’estudi/intervenció prioritària a l’equip especialitzat


EAIASi valora que el cas NO requereix d’atenció preferent, s’activa


CIRCUIT ORDINARI