Acollida itinerant

Justificació

L’article 138.1.d) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que s’ha d’establir per llei un marc de referència per a l’acolliment i la integració de les persones immigrades.

El Parlament de Catalunya va aprovar el 28 d’abril de 2010 la Llei 10/2010 d’acollida de les persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya  amb l’objectiu de promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats assolint una major cohesió social. Per aconseguir-ho, la llei crea un servei de primera acollida homogeni, sistematitzat i universal a través dels ens locals, un servei que esdevindrà un conjunt d’eines formatives a l’abast dels usuaris i que contindrà les següents actuacions:

 • Entrevista amb un agent d’acollida.
 • Formació bàsica en llengua catalana.
 • Formació sobre el mercat de treball.
 • Informació sobre el model de societat catalana.
 • Informació sobre drets i deures, a més del marc jurídic d’estrangeria.

L’obligació de garantir el servei correspon als ens locals i a la Generalitat. Es pot prestar directament o a través dels agents socials i entitats privades, d’acord a la normativa vigent. Els ajuntaments han d’informar a cada nou veí o veïna de l’existència del servei i com inscriure-s’hi, en el moment de notificació de l’empadronament. 

Posteriorment, la Generalitat de Catalunya aprovà mitjançant el 18 de novembre de 2014, el Decret 150/2014 , que desplega reglamentàriament la Llei d’Acollida, dóna compliment a l’article 138.1 de l’Estatut i regula el servei de primera acollida.

També volem fer referència al Pla Estratègic del Maresme 2015, que aposta per un Maresme Inclusiu, i on es destaca com a repte poder integrar diversos serveis municipals en les polítiques d’inclusió que desenvolupi l’ajuntament. Aquest fet posa de manifest la necessitat d’articular processos d’acollida a la comarca.

Amb la voluntat de poder gestionar la realitat del fet migratori i de garantir la cohesió social del municipi, facilitant la inclusió dels nous ciutadans, des del Consell Comarcal gestionem el Servei d’Acollida Itinerant, posant-lo a l’abast dels municipis de la comarca.

[1] LLEI 10/2010, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya (DOGC, 14 de maig de 2010): http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5629/10126029.pdf

[1]Decret 150/2014 que desplega reglamentàriament la Llei d’Acollida, dóna compliment a l’article 138.1 de l’Estatut i regula el servei de primera acollida: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=675276&language=ca_ES

Objectiu del Servei

L’objectiu del servei és definir i posar en pràctica un model d’acollida per a qualsevol nou ciutadà al municipi, tot ordenant la xarxa pública de serveis, establint circuits clars, a la vegada que oferint un tracte en igualtat de condicions i normalitzat d’accés als serveis potenciant els processos informatius municipals.

Més concretament, pretenem:

 • Garantir l’accés en igualtat de condicions dels ciutadans als recursos i serveis municipals.
 • Facilitar l’autonomia de les persones nouvingudes al municipi.
 • Oferir eines informatives i formatives a les persones nouvingudes per afavorir la seva inclusió a la societat d’acollida, així com als professionals que atenen a la població.
 • Reforçar aquelles accions o programes entorn a l’acollida que ja s’estan duent a terme al municipi.

A més, el servei de primera acollida atorgarà certificats oficials, els quals tindran eficàcia jurídica en l’àmbit competencial de la Generalitat i dels ens locals, i també eficàcia en procediments d’estrangeria, adquisició de la nacionalitat i d’altres segons determini l’ordenament jurídic vigent.

Principis essencials per al model d’acollida

Entenem que per dur a terme una bona política d’acollida aquesta ha de contemplar uns principis essencials i necessaris; per tant, entenem que ha de ser:

 •  Integral i normalitzada: considerar el conjunt de la societat, és a dir, ha d’anar adreçada a tota persona arribada al municipi indistintament de l’origen d’aquesta.
 •  Transversal i interinstitucional: per tal d’atendre tots els aspectes que giren al voltant de les persones, cal incidir en la interacció entre tots els àmbits municipals i entre les diferents institucions implicades.
 • Intercultural: entenent el respecte a la diferència com a element enriquidor, amb la voluntat de generar coneixement, apropament i interacció.

Funcions de l’agent d’acollida itinerant

 • Donar suport al Servei d’Atenció Ciutadana municipal en els processos de recepció i acollida de les persones nouvingudes.
 • Definir un circuit d’acollida municipal, que reculli la forma d’accés al servei i les actuacions previstes.
 • Atendre i informar als ciutadans sobre els temes de competència municipal, i derivar-los als diferents serveis i recursos existents.
 • Organitzar les sessions de benvinguda.
 • Organitzar i impartir els mòduls formatius B i C d’acollida.
 • Participar en altres programes locals que facilitin l’acollida de les persones nouvingudes.
 • Elaborar i/o actualitzar la guia d’acollida municipal i altres materials de suport necessaris pel desenvolupament del servei.
 • Realitzar tasques prèvies per a l’emissió de les propostes d’informe d’integració social per a l’arrelament social, d’integració per a la renovació de residència temporal, de disponibilitat d’habitatge per al reagrupament familiar, des d’una perspectiva d’acollida.

Accions que realitza l’agent d’acollida itinerant

 • Atenció individualitzada:
  • Informar del servei de primera acollida i del circuit municipal.
  • Informar, orientar i derivar vers els recursos que el/la ciutadà/na té al seu abast i inicialment són prioritaris en relació a les necessitats expressades.
  • Derivació als recursos existents a la comarca per poder realitzar el mòdul A d’acollida (competències lingüístiques bàsiques en català i en castellà).
 • Preparar i impartir el mòdul B d’acollida (coneixements laborals), de 16 hores i amb els següents continguts:
  • Normativa bàsica d’estrangeria.
  • Normativa bàsica sociolaboral.
  • Règim jurídic laboral: drets i deures laborals.
  • Sistema bàsic de contractació.
  • Informació sindical.
  • Mercat de treball i recerca d’ocupació.
 • Preparar i impartir el mòdul C d’acollida (coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic), de 16 hores i amb els següents continguts:
  • Trets fonamentals de Catalunya, municipi i comarca, en aspectes socials, de lleure, culturals, geogràfics i històrics i a la realitat sociolingüística, i també trets fonamentals de l’Estat i de la UE.
  • Drets i deures fonamentals.
  • Recursos públics i privats, principals serveis públics i deures i drets com a usuaris o potencials beneficiaris d’ajuts i prestacions.
  • Funcionament del sistema polític i administratiu i oportunitats de participació.
  • Coneixements necessaris per accedir i mantenir la regularitat administrativa necessària per a viure a Catalunya, especialment del règim d’estrangeria.
 • Organitzar les sessions de benvinguda municipals, en cas que l’ajuntament les sol·liciti
 • Coordinar-se amb els serveis i recursos municipals:
  • Abans d’iniciar el servei: recull d’informació per conèixer bé els recursos municipals, per elaborar la guia d’acollida i per elaborar els materials de suport dels mòduls d’acollida.
  • Un cop iniciat el servei: derivacions d’usuaris del servei, recull d’informació per actualitzar materials i contingutsi preparació de les sessions en cas que els serveis municipals vulguin participar en alguna de les sessions dels mòduls d’acollida.

Paper dels ajuntaments

 • Aprovar un conveni per la prestació del Servei d’Acollida Itinerant.
 • Facilitar l’accés al servei a través del padró municipal i dels serveis municipals.
 • Facilitar un espai per fer entrevistes individuals a les dependències equipaments municipals, a poder ser properes al padró municipal o a l’oficina d’atenció al ciutadà.
 • Facilitar un espai a les dependències o equipaments municipals per impartir els mòduls formatius B i C d’acollida.
 • Definir un responsable tècnic referent de l’ajuntament per aquest servei.
 • Promoure una reunió inicial amb els diversos serveis municipals per poder explicar el servei d’acollida itinerant i per poder sol·licitar la col·laboració d’aquests serveis per a la derivació d’usuaris i per a la recollida d’informació.
 • Difondre el servei a la ciutadania.