Home Buscador Jove
Buscador Jove

El servei facilita informació, assessorament i orientació per a la planificació de les polítiques locals de joventut i per al desenvolupament de plans i projectes de joventut, i proporciona formació a mida als tècnics i responsables polítics que ho requereixen.

Continuar llegint

Organitza sessions de treball amb els diferents perfils professionals de joventut per redefinir i concretar criteris d’actuació i fomentar la realització de projectes i serveis mancomunats i coordinats al territori, i s’encarrega de la gestió de diferents tràmits administratius relacionats amb la normativa, subvencions, etc. que afecta els serveis, entitats i instal·lacions juvenils de la comarca. 

objectius

  • Afavorir l’adequació i ampliació de les eines i els recursos que els serveis de joventut posen a l’abast dels i les joves.
  • Millorar l’adequació de les intervencions de joventut a la realitat i necessitats del jovent.
  • Impulsar als ajuntaments per a que prenguin part activa en l’atenció als i les joves inactius i poc qualificats, intentant donar una resposta activa als processos de transició formativa i laboral en allò que sigui possible. Posar en rellevància el paper i la importància dels ens locals del territori per actuar a favor de la prevenció i la lluita contra l’abandonament prematur dels estudis, el fracàs escolar i la TET.
  • Vetllar pel compliment, a tota la comarca, de la normativa vigent en matèria d’instal·lacions juvenils i activitats de lleure amb infants i joves menors de 18 anys.

LÍNIES DE SERVEIS:

  • Suports als municipis en el desplegament de les polítiques de joventut.
  • Recursos d’informació i orientació
  • Inspecció, seguiment i control de les instal·lacions juvenils ubicades al Maresme.
  • Informació, orientació i seguiment als organitzadors/es d’activitats de lleure amb infants i joves.

1.- SUPORT ALS MUNICIPIS EN EL DESPELGAMENT DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT

2.- RECURSOS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

3.- INSPECCIÓ D’INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

drets de les persones / entitats usuàries

Els que determina el Contracte Programa vigent. Finalitza 31/12/19 i s’està treballant per al dels pròxims 4 anys.

En el cas de la línia de servei “Inspecció d’instal·lacions i activitats de lleure infantils i juvenils”:

Els que estableix la normativa vigent en matèria d’instal·lacions juvenils (Llei 38 /1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i Decret 140/2003, de 18 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves)  i en matèria d’activitats de lleure amb infants i joves (Decret 267/2016, de 5 de juliol, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys)

Tècniques responsables:
Nati Puvill i Montse Molina
Responsable polític: Estanis Fors
Àrea orgànica: Promoció Econòmica
CONTACTE:
Tel: 93 741 11 64
A/e: elbuscador@ccmaresme.cat
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
de dilluns a divendres de 08:30h a 14:30h
Dimarts de 16:30h a 18:00h


TRANSICIÓ ESCOLA-MÓN LABORAL, EXPERIÈNCIES AL MARESME


ALTRES RECURSOS:

logo-ojm