Política de privacitat i protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CONSELL COMARCAL DEL MARESME informa als usuaris i usuàries sobre la seva política de protecció de dades:

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
NOM: CONSELL COMARCAL DEL MARESME
ADREÇA: Plaça Miquel Biada 1  08301 MATARÓ
CIF: P-5800008-D
CORREU ELECTRÒNICdpd@ccmaresme.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT
Gestionar les dades de les persones que es registren a la pàgina web del Consell Comarcal del Maresme.
Gestionar les dades a les quals el Consell Comarcal accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licitud i, si s’escau, enviar comunicacions.
Gestionar les sol·licituds d’inscripció a formacions, jornades o a qualsevol esdeveniment que pugui organitzar aquesta administració des de qualsevol dels seus serveis.

LEGITIMACIÓ 
Consentiment de la persona interessada

DESTINATARIS 
No es cediran les vostres dades a tercers, tret d’obligació legal

DRETS DE LES PERSONES
Les persones que sol·licitin ser receptores d’informació per part d’aquest Consell Comarcal podran en qualsevol moment cursar baixa. Tanmateix poden accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament de les seves dades.Aquests drets regulats al Reglament (UE) 679/2016 es poden exercir a la seu d’aquesta administració, electrònicament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica), o presencialment a l’oficina de registre del Consell Comarcal del Maresme ubicada a: Plaça Miquel Biada 1 de Mataró en l’horari d’atenció al públic.
Així mateix, les persones usuàries tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part d’aquest Consell Comarcal

TERMINI DE CONSERVACIÓ
En cas que l’usuari només realitzi una consulta, les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu que per gestionar la resposta.En el moment que la persona usuària trameti la seva baixa de qualsevol dels serveis informatius que ofereix el Consell Comarcal, les seves dades seran eliminades.També es deixaran de tractar les seves dades com a usuari/a de les xarxes socials en el moment en què deixi de seguir el compte.Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través dels formularis d’aquesta pàgina web, s’ha d’acceptar la política de privacitat i les condicions d’us de la mateixa per tal de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT
Per accedir-hi, Cliqueu aquí

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis?
No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que el CONSELL COMARCAL DEL MARESME no pugui atendre les sol·licituds de la persona interessada i, en conseqüència, el CONSELL COMARCAL DEL MARESME quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta del serveis sol·licitats.Les dades personals que la persona usuària facilita al CONSELL COMARCAL DEL MARESME han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors

Menors d’edat
Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals al CONSELL COMARCAL DEL MARESME sense el previ consentiment del seu pare/mare  i/o tutors legals.En cas de detectar usuaris o usuàries menors de 14 anys, el CONSELL COMARCAL DEL MARESME es reserva el dret a sol·licitar una còpia del DNI o document d’dentitat equivalent i, si s’escau, l’autorització del pare/mare o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Mesures de Seguretat
El CONSELL COMARCAL DEL MARESME té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes Socials
El CONSELL COMARCAL DEL MARESME disposa de perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram  amb la finalitat de publicar i difondre  els serveis que presta i/o actes que organitza. També utilitza aquests canals per difondre   les informacions que es publiquen en aquesta pàgina web, interactuar amb els usuaris i usuàries i servir de canal d’atenció i interacció social.
Podeu consultar la política de privacitat de les xarxes socials en els següents enllaços:
Facebook: @ccmaresme
Twitter: @ccmaresme
Instagram: @consellcomarcaldelmaresme