El Consell Comarcal aplicarà criteris socials, ambientals i ètics en la contractació pública

El Consell Comarcal del Maresme avança cap a la contractació pública socialment responsable amb l’aprovació, en la sessió plenària de dimarts, de la “Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació púbica del Consell Comarcal del Maresme i entitats del sector públic comarcal”.

La Guia concreta mesures socials, ambientals i ètiques per incentivar la contractació de les obres, els subministraments i els serveis amb empreses i professionals que executin els contractes públics amb un model de negoci basat en salaris dignes, contractació laboral estable amb protecció de la salut laboral, sostenibilitat ambiental i comportament ètic, a fi de promoure la participació democràtica dels agents productius i impulsar la innovació social.

La Guia, explica en quines fases del procediment de contractació es poden utilitzar les clàusules; defineix les diferents tipologies de clàusules (ètica, madiambiental i social); enumera i posa exemples de la tipologia de contractes amb reserva a centres especials de treball o entitats sense ànim de lucre; menciona els compromisos ètics que han de complir els licitadors i contractistes; explica els criteris d’adjudicació, les condicions especials d’execució i els sistemes de control. El darrer apartat està dedicat a les mesures per facilitar l’accés de les PIME als contractes públics.

El debat al Ple

El document ha rebut els vots favorables de totes les forces polítiques amb presència comarcal, exceptuant el PSC i ECG. Els representants dels PSC consideren que el contingut no està actualitzat i que “menysté els agents socials“. De la seva banda, En Comú Guanyem troba que és un document “de bones intencions” amb “mancances importants“.

El govern comarcal (ERC i JxCat), en canvi, considera que és important dotar-se d’un referent com el que marca la Guia, principalment per les referències al Tercer Sector que és un dels que, per la seva vulnerabilitat, està patint amb més crueltat la situació actual. Indica, a més, que “no és un document tancat. Està obert a totes les millores possibles“. El grup comarcal de la CUP també considera que “és un primer pas, encara que hauria d’anar més enllà i ser d’obligat compliment“.

La “Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació púbica del Consell Comarcal del Maresme i entitats del sector públic comarcal” va ser elaborada a finals del mandat anterior en el si de la “Taula d’Economia Social i Solidària del Maresme” de la qual en formen part:

 • Membres de l’Acord de Desenvolupament Econòmic per l’Ocupació del Maresme (Un/a representant del Consell Comarcal del Maresme exercint la presidència de la taula i un/a representant del Consell Comarcal del Maresme exercint la secretaria tècnica de la taula, un/a representant de l’Ajuntament de Mataró, un/a representant de l’Ajuntament de Premià de Mar, un/a representant de Pineda de Mar, un/a representant de d’Arenys de Mar, un/a representant de Comissions Obreres (CCOO), un/a representant de la Unió General de Treballadors (UGT), un/a representant de la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM) i un/a representant de de la Patronal de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
 • Altres membres específics: (un/a representant de la Federació de Cooperatives de treball de Catalunya, un/a representant de la de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i un/a representant de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona)

DOCUMENT:

Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació púbica del Consell Comarcal del Maresme i entitats del sector públic comarcal

Atenció telemàtica del Consell Comarcal del Maresme

ATENCIÓ PRESENCIAL NOMÉS AMB CITA PRÈVIA

Per demanar dia i hora truqueu al 93 741 16 16 els dies laborables entre les 9:00h i les 14:00h.

Si necessiteu contactar amb algun servei, ho podeu fer per correu electrònic:

Correu general: maresme@ccmaresme.cat

Presidència: presidencia@ccmaresme.cat

Observatori de Desenvolupament Local: observatori@ccmaresme.cat

habitatge

habitatge@ccmaresme.cat

benestar social

Infància en risc: 667 18 27 77

Atenció a la dependència: dependencia@ccmaresme.cat

Transport adaptat: tad@ccmaresme.cat

Atenció domiciliària: sad.copagament@ccmaresme.cat

educació

Transport, menjador escolar i ajuts: educacio@ccmaresme.cat

igualtat

Violència masclista: 900 900 120

Atenció LGBTI (SAI Maresme): sailgbti@ccmaresme.cat

Promoció econòmica

Emprenedoria: emprenedoria@ccmaresme.cat

Programa Enfeina’t: enfeinat@ccmaresme.cat

Productes de la Terra: productesdelaterra@ccmaresme.cat

Treball i formació: treballiformacio@ccmaresme.cat

Ocupació juvenil: referentocupaciojuvenil@ccmaresme.cat

Oficina Tècnica Laboral (OTL): otl@ctm-salutmental,com

medi ambient

joventut

consum

consum@ccmaresme.cat

salut pública

salutpublica@ccmaresme.cat

Aprovat el Pla d’Actuació Comarcal

El Pla d’Actuació Comarcal (PAC) ha estat aprovat pel plenari del Consell Comarcal del Maresme, si bé amb els vots contraris d’En Comú Guanyem i les abstencions de les conselleres i consellers del PSC, CUP, C’S i del conseller No Adscrit.

El PAC és el document que marca el full de ruta del Govern comarcal establint les línies estratègiques de l’administració comarcal , així com les voluntats, els valors i els eixos estratègics que han de moure l’acció de govern fins a 2023.

Línies estratègiques

 • Impuls i defensa de polítiques socials per garantir la cohesió social als municipis del Maresme
 • Millora de la qualitat de vida de les persones, especialment pel que fa a la lluita contra la pobresa
 • Desplegament de polítiques de desenvolupament econòmic per a la creació d’ocupació
 • Defensa de la gestió del medi ambient impulsant polítiques per actuar davant la crisi climàtica, energètica i ambiental reorientant l’actual model de creixement
 • Reivindicar i gestionar les inversions pendents i necessàries a la comarca
 • Aportar una posició estratègica de la comarca al conjunt del país
 • Assistència tècnica als municipis. Suport als governs locals en l’àmbit de les competències que tenen assignades
 • Prestació de serveis de forma mancomunada en tots aquells àmbits que sigui possible, estudiant nous àmbits derivats de l’evolució social
 • Millora del finançament comarcal
 • Construir una administració amb la transparència i l’ètica com a valors de la gestió pública i política
 • Impuls i defensa de la cultura i el patrimoni comarcal, dels agents culturals de la comarca i la creació d’una identitat comarcal associada al progrés i al benestar social.

Per veure el conjunt d’activitats, projectes i serveis estratègics que contempla el PAC, consulteu el Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme 2020-2024

El Consell Comarcal s’adhereix a la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat del TecnoCampus Mataró-Maresme

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat l’adhesió de l’administració comarcal a la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat de l’Escola Superior de Ciències Socials i d’Empresa de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme.

Aquesta Càtedra impulsa la recerca, la reflexió, la formació i la divulgació per avançar cap a un nou model econòmic i social del nostre territori, impulsant, entre d’altres, l’eliminació dels residus i l’aturada del consum continu dels recursos fins el seu exhauriment.

En un futur conveni s’establirà la col·laboració entre la Càtedra i el Consell Comarcal en l’àmbit de la promoció d’una economia circular i, especialment, en l’establiment d’un ens gestor comarcal del cicle integral de l’aigua que incorpori tant l’abastament com el sanejament.

L’establiment d’una gestió integral del cicle de l’aigua a escala supramunicipal al Maresme forma part del Pla d’Actuació Comarcal.

Política de privacitat i protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CONSELL COMARCAL DEL MARESME informa als usuaris i usuàries sobre la seva política de protecció de dades:

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
NOM: CONSELL COMARCAL DEL MARESME
ADREÇA: Plaça Miquel Biada 1  08301 MATARÓ
CIF: P-5800008-D
CORREU ELECTRÒNICdpd@ccmaresme.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT
Gestionar les dades de les persones que es registren a la pàgina web del Consell Comarcal del Maresme.
Gestionar les dades a les quals el Consell Comarcal accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licitud i, si s’escau, enviar comunicacions.
Gestionar les sol·licituds d’inscripció a formacions, jornades o a qualsevol esdeveniment que pugui organitzar aquesta administració des de qualsevol dels seus serveis.

LEGITIMACIÓ 
Consentiment de la persona interessada

DESTINATARIS 
No es cediran les vostres dades a tercers, tret d’obligació legal

DRETS DE LES PERSONES
Les persones que sol·licitin ser receptores d’informació per part d’aquest Consell Comarcal podran en qualsevol moment cursar baixa. Tanmateix poden accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament de les seves dades.Aquests drets regulats al Reglament (UE) 679/2016 es poden exercir a la seu d’aquesta administració, electrònicament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica), o presencialment a l’oficina de registre del Consell Comarcal del Maresme ubicada a: Plaça Miquel Biada 1 de Mataró en l’horari d’atenció al públic.
Així mateix, les persones usuàries tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part d’aquest Consell Comarcal

TERMINI DE CONSERVACIÓ
En cas que l’usuari només realitzi una consulta, les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu que per gestionar la resposta.En el moment que la persona usuària trameti la seva baixa de qualsevol dels serveis informatius que ofereix el Consell Comarcal, les seves dades seran eliminades.També es deixaran de tractar les seves dades com a usuari/a de les xarxes socials en el moment en què deixi de seguir el compte.Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través dels formularis d’aquesta pàgina web, s’ha d’acceptar la política de privacitat i les condicions d’us de la mateixa per tal de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis?
No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que el CONSELL COMARCAL DEL MARESME no pugui atendre les sol·licituds de la persona interessada i, en conseqüència, el CONSELL COMARCAL DEL MARESME quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta del serveis sol·licitats.Les dades personals que la persona usuària facilita al CONSELL COMARCAL DEL MARESME han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors

Menors d’edat
Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals al CONSELL COMARCAL DEL MARESME sense el previ consentiment del seu pare/mare  i/o tutors legals.En cas de detectar usuaris o usuàries menors de 14 anys, el CONSELL COMARCAL DEL MARESME es reserva el dret a sol·licitar una còpia del DNI o document d’dentitat equivalent i, si s’escau, l’autorització del pare/mare o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Mesures de Seguretat
El CONSELL COMARCAL DEL MARESME té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes Socials
El CONSELL COMARCAL DEL MARESME disposa de perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram  amb la finalitat de publicar i difondre  els serveis que presta i/o actes que organitza. També utilitza aquests canals per difondre   les informacions que es publiquen en aquesta pàgina web, interactuar amb els usuaris i usuàries i servir de canal d’atenció i interacció social.
Podeu consultar la política de privacitat de les xarxes socials en els següents enllaços:
Facebook: @ccmaresme
Twitter: @ccmaresme
Instagram: @consellcomarcaldelmaresme 

Política de privacitat i protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CONSELL COMARCAL DEL MARESME informa als usuaris i usuàries sobre la seva política de protecció de dades:POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
NOM: CONSELL COMARCAL DEL MARESME
ADREÇA: Plaça Miquel Biada 1  08301 MATARÓ
CIF: P-5800008-D
CORREU ELECTRÒNICdpd@ccmaresme.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT
Gestionar les dades de les persones que es registren a la pàgina web del Consell Comarcal del MaresmeGestionar les dades a les quals el Consell Comarcal accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licitud i, si s’escau, enviar comunicacions.Gestionar les sol·licituds d’inscripció a formacions, jornades o a qualsevol esdeveniment que pugui organitzar aquesta administració des de qualsevol dels seus serveis.
LEGITIMACIÓ 
Consentiment de la persona interessada
DESTINATARIS 
No es cediran les vostres dades a tercers, tret d’obligació legal
DRETS DE LES PERSONES
Les persones que sol·licitin ser receptores d’informació per part d’aquest Consell Comarcal podran en qualsevol moment cursar baixa. Tanmarteix poden accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament de les seves dades.Aquests drets regulats al Reglament (UE) 679/2016 es poden exercir a la seu d’aquesta administració, electrònicament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica), o presencialment a l’oficina de registre del Consell Comarcal del Maresme ubicada a: Plaça Miquel Biada 1 de Mataró en l’horari d’atenció al públic.
Així mateix, les persones usuàries tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part d’aquest Consell Comarcal
TERMINI DE CONSERVACIÓ
En cas que l’usuari només realitzi una consulta, les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu que per gestionar la resposta.En el moment que la persona usuària trameti la seva baixa de qualsevol dels serveis informatius que ofereix el Consell Comarcal, les seves dades seran eliminades.També es deixaran de tractar les seves dades com a usuari/a de les xarxes socials en el moment en què deixi de seguir el compte.Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través dels formularis d’aquesta pàgina web, s’ha d’acceptar la política de privacitat i les condicions d’us de la mateixa per tal de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.
És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis?
No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que el CONSELL COMARCAL DEL MARESME no pugui atendre les sol·licituds de la persona interessada i, en conseqüència, el CONSELL COMARCAL DEL MARESME quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta del serveis sol·licitats. Les dades personals que la persona usuària facilita al CONSELL COMARCAL DEL MARESME han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors
Menors d’edat
Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals al CONSELL COMARCAL DEL MARESME sense el previ consentiment del seu pare/mare  i/o tutors legals.En cas de detectar usuaris o usuàries menors de 14 anys, el CONSELL COMARCAL DEL MARESME es reserva el dret a sol·licitar una còpia del DNI o document d’dentitat equivalent i, si s’escau, l’autorització del pare/mare o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.
Mesures de Seguretat
El CONSELL COMARCAL DEL MARESME té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.
Xarxes Socials
El CONSELL COMARCAL DEL MARESME disposa de perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram  amb la finalitat de publicar i difondre  els serveis que presta i/o actes que organitza. També utilitza aquests canals per difondre   les informacions que es publiquen en aquesta pàgina web, interactuar amb els usuaris i usuàries i servir de canal d’atenció i interacció social.
Podeu consultar la política de privacitat de les xarxes socials en els següents enllaços:Facebook: @ccmaresmeTwitter: @ccmaresmeInstagram: @consellcomarcaldelmaresme 

Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme

El president del Consell Comarcal del Maresme, Damià del Clot, assistirà a la reunió del Consorci Sanitari del Maresme

30
abril2020
Reunió del Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme
17:00h

Comissió Permanent del Ple

30
abril2020
Reunió de la Comissió Permanent del Ple
12:00hReunió virtual