Mediació intercultural

Presentació del Servei

La mediació intercultural és un recurs professional que pretén facilitar les relacions i la integració intercultural entre persones o grups presents en un mateix territori, i pertanyent a una o vàries cultures.

El mediador intercultural actua de pont entre els actors amb dificultats de comunicació i/o conflictes de convivència per algun dels següents motius:

 • Desconeixement mutu dels codis de referència cultural i dels processos de relació intercultural.
 • Desconeixement dels serveis que ofereixen les institucions públiques i privades i de les vies per accedir-hi.
 • Desconeixement de la realitat social i cultural de les persones a les que s´atén per part dels agents socials.
 •  Situació de desigualtat i existència de prejudicis i estereotips en les relacions entre persones i grups culturalment diversos.
 • Vulnerabilitat psicosocial de persones i minories immerses en processos d’adaptació social i de canvi

En definitiva, la mediació és la intervenció d’un tercer mediador, amb capacitat per donar a conèixer les claus, les representacions culturals i socials dels actors implicats, per superar situacions de desconeixement i incomunicació, conflictes de valors o interessos, o l’existència de diferències o desigualtats.

Objectiu del Servei

Construir una societat intercultural, és a dir, transformar la comunicació i la relació entre persones i grups de cultures diverses per a que sigui possible unir sense confondre i distingir sense separar.

Més concretament, pretenem:

 • Facilitar les relacions i la integració intercultural entre persones o grups diversos.
 •  Millorar el coneixement per part de les persones nouvingudes dels codis de referència presents a la societat d´acollida, així com del funcionament dels recursos i serveis amb els que interactuen.
 • Aportar als professionals informació sobre codis culturals que facilitin una intervenció més adequada.
 • Facilitar la presa d´acords i el posterior seguiment.

Funcions del mediador/a intercultural

Les principals funcions del mediador intercultural són les següents:

Assessorar i acompanyar els professionals en la seva relació amb els col·lectius migratoris, en temes de diversitat cultural i de relacions intercomunitàries:

 • Aportar la informació pertinent sobre la cultura i la societat d´origen dels usuaris.
 • Orientació cultural en el plantejament d´objectius de treball i en el disseny de l’estratègia d’intervenció.
 • Identificar i contextualitzar els principals focus de tensió psicològica inherents a l´atenció a la població immigrada, amb la finalitat de que puguin relativitzar-los.

Atendre els conflictes detectats, posar en pràctica polítiques de prevenció i col·laborar a resoldre’ls.

Millorar la comunicació, la relació i la integració social:

 • Interpretació lingüística i cultural
 • Interpretació sociocultural.

Assessorar a les persones que són usuàries dels serveis en la seva relació amb els professionals d’atenció a la població immigrada:

 • Conscienciar sobre preconcepcions, prejudicis, estereotips i sabers, i relativitzar-los quan apareixen.
 • Aportar-los els elements necessaris per decidir i actuar independentment.
 • Acompanyar i/o donar suport en les tasques que ho requereixin, transmetent les pautes i la confiança necessària perquè puguin realitzar-los per sí mateixos.

Dinamització comunitària, a través de col·laborar en projectes de participació social i comunitària, en la relació entre col·lectius minoritaris i la societat d’acollida.

Accions que realitza el mediador/a intercultural

 1. Intervencions de mediació intercultural amb usuaris/es de serveis a petició dels professionals o dels propis usuaris (casos):
  • Posar-se en contacte amb la persona que realitza la sol·licitud per conèixer el cas i acordar intervenció.
  • Presentar el servei a l’altra part que hi intervé per presentar el servei, saber si accepten la mediació.
  • Intervenció conjunta amb les dues parts, facilitant l´apropament entre aquestes i l’adopció d’acords.
  • Seguiment dels acords presos.
 2. Intervencions de mediació intercultural comunitària:
  • Posar-se en contacte amb la persona que realitza la sol·licitud per conèixer el cas i acordar intervenció.
  • Presentar el servei a l’altra part que hi intervé per presentar el servei, saber si accepten la mediació.
  • Intervenció amb cadascuna de les parts, si el cas ho requereix.
  • Intervenció conjunta amb totes les parts, facilitant l’apropament entre aquestes i l’adopció d’acords.
  • Seguiment dels acords presos.
 3. Xerrades a mares i pares d’alumnes nouvingutsen centres escolars:
  • Posar-se en contacte amb la persona que realitza la sol·licitud per conèixer i valorar les necessitats, presentar una nostra proposta d’intervenció i acordar l’actuació i continguts a tractar.
  • Trucar a les famílies per reforçar la convocatòria, incidint en la importància de la seva participació.
  • Participar a la xerrada amb les famílies, facilitant l’apropament entre l’escola i les famílies.
  • Seguiment dels acords presos.
 4. Altres actuacions de dinamització comunitària, a petició dels ajuntaments, serveis i/o entitats, que requereixin del servei.