Pla Comarcal de Joventut

Atenció a les situacions de risc:

Els Plans Comarcals de Joventut (PCJ) són un instrument dels consells comarcals que, en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat), possibiliten exercir les funcions d’assistència i cooperació amb els municipis en matèria de joventut. Els PCJ tenen la funció d’impulsar les polítiques locals de joventut, atenent a les necessitats específiques dels municipis de cada comarca, creant xarxes de treball amb els ajuntaments i vetllant per l’aplicació d’unes polítiques locals de joventut de qualitat que contribueixin a l’assoliment dels objectius del PNJCat.

El Pla Comarcal de Joventut del Maresme 2021 – 2024 es presenta com un instrument al servei dels ajuntaments de la comarca en l’impuls de les polítiques locals de joventut al Maresme que està aterrat a les possibilitats reals d’actuar en l’àmbit comarcal, des del Consell Comarcal del Maresme i a través del Servei Comarcal de Joventut. S’ha treballat perquè el document faciliti entendre quin és l’àmbit d’intervenció i els criteris i les prioritats que orienten l’acció del Servei Comarcal de Joventut, i que, des d’aquestes prioritats, puguem explicar de forma endreçada la intervenció que es desplega, amb qui ho fem i què n’esperem.

Notícies