Documentació que cal presentar al Consell Comarcal del Maresme per a la sol·licitud d’un programa de reducció de la contaminació (PRC)

Nota: Tota la documentació s’haurà de presentar per la seu electrònica mitjançant instància genèrica. Cliqueu aquest enllaç

DOCUMENTACIÓ:

Qüestionari tècnic de PRC: un cop s’hagi finalitzat la tramitació es rebrà un correu electrònic amb el qüestionari tècnic en format PDF. Aquest formulari s’haurà de presentar juntament amb la següent documentació:

Detall i calendari d’excussió de les modificacions previstes per adaptar els abocaments a les especificacions del Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme: modificacions en les instal·lacions, processos, productes utilitzats, gestió de residus,  sistemes de depuració les aigües residuals…*

Analítica representativa de les aigües residuals generades pel procés (en el cas que l’activitat ja s’hagi iniciat); si les aigües residuals i els desaigües existents a la nau són exclusivament de procedència dels sanitaris i així s’indiqui en els plànols no és necessari efectuar l’analítica*

L’ analítica haurà de ser representativa de les aigües residuals generades pel procés (neteges de procés, refrigeració o altres), per cada punt final d’abocament. L’analítica haurà de ser representativa dels seus abocaments i haurà de ser realitzada per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, no tenir una antiguitat superior a sis mesos i ser efectuades amb posterioritat a qualsevol canvi substancial que afecti la qualitat dels abocaments. Els paràmetres mínims a presentar per a qualsevol activitat seran: DQO no decantada, MES, Conductivitat, Matèries Inhibidores, pH, Clorurs, Nitrogen Orgànic i Amoniacal i Fòsfor Total i els propis de l’activitat. A l’analítica haurà de constar el punt on s’ha agafat la mostra.  En cas que el Consell Comarcal del Maresme hagi fet inspecció recent amb presa de mostres es podrà adjuntar aquesta analítica.

Qüestionari tècnic per a la sol·licitud del permís d’abocament (PAB) i documentació complementaria que s’indica dins la sol·licitud de permís d’abocament. Per obtenir aquest qüestionari tècnic caldrà complimentar el formulari de permís d’abocament. 

En cas que el qüestionari tècnic i la documentació annexa ja hagi estat presentat amb anterioritat i sempre que encara sigui vigent, no serà necessari tornar-la a presentar. En aquest cas l’empresa haurà d’adjuntar un escrit amb la signatura del representat de l’empresa i segell de l’empresa on es detalli tota la documentació que ja està a disposició del Consell Comarcal del Maresme i caldrà indicar que encara és vigent.

* Aquesta documentació s’ha de presentar obligatòriament. També el qüestionari tècnic complet de permís d’abocament, si no s’ha presentat anteriorment.