Documentació que cal presentar al Consell Comarcal del Maresme  per a la sol•licitud del permís d’abocament

IMPORTANT: Tota la documentació s’haurà de presentar per la seu electrònica mitjançant instància genèrica. Cliqueu aquest enllaç

DOCUMENTACIÓ:

Qüestionari tècnic de PAB: un cop s’hagi finalitzat la tramitació es rebrà un correu electrònic amb el qüestionari tècnic en format PDF. Aquest formulari s’haurà de presentar juntament amb la següent documentació:

  • Fotocòpia del NIF/NIE/Passaport del representant del titular*
  • Fotocòpia del NIF del titular*

Diagrama de flux del procés de fabricació o de l’activitat desenvolupada*

Caldrà indicar les incorporacions d’aigua en el procés i la generació d’aigües residuals i residus líquids.

Mesures de seguretat en l’emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram, així com respecte al pretractament o tractament

Períodes de manteniment: indicar mes/mesos de l’any i els dies de durada*

Diagrama de balanç d’aigua de l’establiment*

Plànol de situació general de l’establiment*

Plànol de detall de l’establiment,  a escala adequada per a la seva lectura*

amb la ubicació de la xarxa de desguàs, tant per aigües de procés, sanitàries, neteges, etc. com pluvials i de la situació de les arquetes de registre per a cada punt d’abocament, sigui quin sigui l’origen i destí; també caldrà indicar el punt de connexió a la xarxa pública de sanejament i totes les sobreixides i by-passos. En aquest mateix plànol s’haurà d’indicar les diferents zones de la nau de manera que quedin marcats els diferents processos, magatzems, zones de rentat etc. En cas que l’empresa ho consideri oportú podrà presentar aquesta informació en dos plànols.

Plànol de la planta i alçat del sistema de depuració  a escala adequada per a la seva lectura

– Fotocòpia de l’última declaració anual i/o documentació acreditativa de la gestió dels residus

En el cas d’activitats ja existents, caldrà aportar la fotocòpia de l’última declaració anual, la fitxa d’acceptació i l’últim full de seguiment de cada residu generat i/o qualsevol altra documentació que acrediti el control dels residus generats

– Documentació acreditativa que s’ha iniciat el tràmit corresponent

En el cas d’activitats que encara no s’hagin implantat, s’haurà d’aportar documentació acreditativa que s’ha iniciat el tràmit corresponent i previsió dels residus generats i de la seva evacuació

Analítica representativa de les aigües residuals generades pel procés (en el cas que l’activitat ja s’hagi iniciat); si les aigües residuals i els desaigües existents a la nau són exclusivament de procedència dels sanitaris i així s’indiqui en els plànols no és necessari efectuar l’analítica. No obstant, en aquest darrer cas, els serveis tècnics del Consell Comarcal en qualsevol moment podran sol·licitar-la*

L’ analítica haurà de ser representativa de les aigües residuals generades pel procés (neteges de procés, refrigeració o altres), per cada punt final d’abocament. L’analítica haurà de ser representativa dels seus abocaments i haurà de ser realitzada per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, no tenir una antiguitat superior a sis mesos i ser efectuades amb posterioritat a qualsevol canvi substancial que afecti la qualitat dels abocaments. Els paràmetres mínims a presentar per a qualsevol activitat seran: DQO no decantada, MES, Conductivitat, Matèries Inhibidores, pH, Clorurs, Nitrogen Orgànic i Amoniacal i Fòsfor Total i els propis de l’activitat. A l’analítica haurà de constar el punt on s’ha agafat la mostra.  En cas que el Consell Comarcal del Maresme hagi fet inspecció recent amb presa de mostres es podrà adjuntar aquesta analítica.

– En el cas que les instal•lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s’haurà d’acompanyar l’autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys

Estudi d’avaluació dels efectes mediambientals, només si existeixen tancs d’emmagatzematge soterrats,  que inclourà l’avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, l’eventual poder depurador del sòl i del subsòl, i els riscos de contaminació. També hi haurà de constar  la proximitat de captacions d’aigua, en particular les destinades a abastament o usos domèstics, així com les precaucions tècniques que s’adoptin per evitar la percolació i infiltració d’hidrocarburs

– Còpia de l’última declaració de la càrrega contaminant abocada per a la determinació i aplicació de l’increment de tarifa i/o cànon de sanejament presentada a l’Agència Catalana de l’Aigua

– Còpia de l’autorització, llicència o comunicació ambiental de l’activitat o de la sol•licitud de la mateixa

– El pla d’emergència de l’empresa d’acord amb la legislació sectorial aplicable, per aquelles empreses que sigui obligat

– Fotocòpia de l’última factura de l’aigua*

– Memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades

Obligatòriament, l’empresa haurà d’aportar una memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades en cas que en els últims dos anys li hagin estat notificats incompliments per part del Consell Comarcal del Maresme dels seus abocaments

– L’empresa haurà d’aportar documentació acreditativa, en cas d’haver realitzar un canvi de titularitat

– Totes aquelles dades que es creguin necessàries per a la determinació i caracterització de l’abocament.

* Aquesta documentació s’ha de presentar obligatòriament, la resta de documentació també s’haurà de presentar si procedeix.