Grups comarcals

GRUPS COMARCALS – MANDAT 20219-2023

El Consell Comarcal del Maresme té aquest mandat 7 grups polítics comarcals.

Cadascún d’ells rep una asignació mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions de 173 euros més 72,50 euros per cada conseller/a electe

Grup comarcal d’ERC

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

(12 conselleres i consellers)

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

(8 conselleres i consellers)

JUNTS x CATALUNYA

(6 conselleres i consellers)

CIUTADANS

(2 conselleres i consellers)

EN COMÚ GUANYEM

(2 conselleres i consellers)

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

(2 conselleres i consellers)

CONSELLER NO ADSCRIT