Atenció a persones amb grau de dependència

Descarregar als EBAS (Equip bàsics d’atenció social) en matèria d’atenció a la dependència: realitzant PIAS de residència.

Verificar PIAS de cuidador no professional.

Referent Comunitari: Interlocució funcional amb els ens locals en el procés de implementació de la dependència al territori pel que fa a les persones que viuen a la seva llar i en places residencials amb prestació vinculada o centres sociosanitaris. Coordinar la gestió del procés d’accés als recursos de la cartera de la LAPAD una vegada la persona ha obtingut el  reconeixement de grau corresponent. Aquestes funcions es desenvolupen mitjançant accions concretes.

Qui pot utilitzar el servei

Professionals dels serveis socials bàsics dels municipis de l’Àrea Bàsica Social del CCM , ABS de Vilassar de Mar, professionals dels centres residencials i centres sociosanitaris de la comarca.

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Presencialment, telefònicament, amb l’aplicació informàtica, correu electrònic. També a través d’accions formatives.

Cost per al destinatari

Aportació econòmica (liquidació CCM, altres): CP ; subvenció DIBA

Finançament del servei: CP i subvenció DIBA