Avaluació de l’aprenentatge assolit amb el curs de contractació administrativa a l’Administració Local

Ref: avaluacioaprenentatgeformaciointerna/octubre’14
Les dades recollides en el qüestionari són de caràcter intern al Consell Comarcal del Maresme, i queden registrades a la base de dades del Maresme Capacita.