Inici Documents Els formularis

Comitè científic per a l’adaptació del Maresme al canvi climàtic

DADES PERSONALS

Facebook, twitter, instagram, linkedin..........

PERFIL PROFESSIONAL

En cas de no treballar actualment, indiqueu les dades del treball anterior

TRACTAMENT DE DADES

El Consell Comarcal del Maresme, com a responsable del tractament, recull mitjançant aquest formulari les seves dades personals sota la base jurídica del seu consentiment, segons l’art. 6.1a del RGPD (UE) 2016/679. La finalitat del tractament és la de gestionar el programa “Mesa Territorial per l’Adaptació al Canvi Climàtic (METACC)” , formar un comitè científic i crear i analitzar un mapa d’actors. Les seves dades seran cedides a l’entitat “CREAF (centre de Recerca d’Ecologia i Aplicacions Forestals) amb l'única finalitat de la gestió del projecte, no hi haurà cessió internacional de les seves dades. El període de retenció de les dades serà el legalment establert. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i altres dirigint la seva petició a metacc.maresme@ccmaresme.cat o dpd@ccmaresme.cat, així com presentar davant l’Autoritat de Control competent la reclamació que estimi oportuna. Per a més informació, visiteu la nostra política de privacitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Xerrades als instituts de la comarca sobre el canvi climàtic al Maresme

El Maresme és un territori molt vulnerable al canvi climàtic i el jovent, en general, està força sensibilitzat sobre el tema preguntant-se sovint de quina manera podem contribuir, a nivell personal i col·lectiu, per frenar la desfeta del planeta.

El Consell Comarcal del Maresme ofereix als instituts de la comarca xerrades gratuïtes sobre la situació d’emergència climàtica que vivim tot fomentant la participació i implicació dels alumnes.

Aquestes xerrades van adreçades a l’alumnat de batxillerat. Per sol·licitar-les, només cal que ens feu arribar aquest formulari:

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Sol·licitud d’assessorament en transformació digital

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

DADES DE FORMACIÓ

DADES DE L'EMPRESA

En el cas de ser una persona autònoma, nom i cognoms

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Valoració del Programa de la Diversitat

Persona referent del grup

VALORACIÓ

Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Sol.licitud d’accions del Programa de la Diversitat

PERSONA QUE FA LA SOL·LICITUD

DADES DEL GRUP/S ALS QUE S'ADREÇA EL PROGRAMA

Cal especificar la persona responsable de cada grup

RECURS SOL·LICITAT

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Inscripció a les càpsules formatives de la XXII Setmana de l’Emprenedoria al Maresme

//

Dades laborals i de formació

Dades de l'empresa

Empleneu aquest apartat si teniu constituïda una empresa o esteu en procés

INSCRIPCIÓ

Com us heu assabentat d'aquest curs?

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data