Inici Documents Els formularis

Formulari Enxarxa Maresme per l’empresa

Dades de la persona sol·licitant

Dades de l'empresa

En el cas de ser una persona autònoma, nom i cognoms
//

SOL.LICITUD

Altres informacions

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Sol·licitud d’informació Info SIM

Si necessiteu més informació respecte a algun dels temes tractats en els fulls que elabora el Servei d’Informació als Municipis (SIM), o informació específica d’algun dels serveis que presta el Consell Comarcal del Maresme, envieu-nos la petició amb aquest formulari

Si és el cas, indiqueu també l'extensió

Sol·licitud d'informació

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Sol·licitud del Servei de Primera Acollida

Si t’interessa contactar amb el servei d’acollida, omple les següents dades que et demanem i ens posarem en contacte amb tu / Si te interesa contactar son el servicio de acollida, rellena los siguientes datos que te pedimos y nos pondremos en contacto contigo

Podem informar-te i orientar-te en la teva consulta, contactar amb tu per la formació relacionada amb el Servei de Primera Acollida i tarmitar la teva alta i certificat del Servei de Primera Acollida/ Podemos informarte y orientarte en tu consulta, contactar contigo para la formación relacionada con el Servei de Primera Acollida y tramitar tu alta y certificado del Servei de Primera Acollida

Nombre y apellidos
Municipio de residencia
Teléfono de contacto
Correo electrónico

FORMACIÓ DEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA

La formació contemplada és de llengua catalana (90 hores), en coneixements laborals (15 hores) i en coneixements de la societat catalana (15 hores)

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra // Antes de enviar este formulario, leer nuestra POLITICA DE PRIVACITAT

Sol·licitud de certificat meteorològic

Inscripció a la jornada “Abordatge de les violències masclistes en temps de COVID-19”

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb l'acceptació del present document, la persona que s'inscriu a aquesta sessió es considera informada i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat.

Valoració de les accions formatives que impulsa el servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme

Valoreu de l'1 al 4 els següents aspectes:

Tenint en compte que 1 és el mínim i 4 el màxim

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Assistència a la sessió informativa del Programa CONSOLIDA’T

CONSOLIDA’T és un programa de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data

Sol·licitud dels Tallers d’Emprenedoria per a joves estudiants del Maresme

IMPORTANT: Cal enviar una sol·licitud per a cada grup

DADES DEL CENTRE I LA PERSONA SOL·LICITANT

DADES DELGRUP DESTINATARI DE LA FORMACIÓ

TALLERS SOL·LICITATS

Els grups de 3er i 4t d'ESO, només poden optar als tallers 1, 2 i 5 i s'atendrà la sol·licitud només si queden places disponibles doncs es prioritzen altres cursos
En el cas d'optar per la modalitat "presencial" heu de tenir en compte que el màxim de persones per grup serà de 15 i que l'espai ha de garantir les distàncies de seguretat preventives de la COVID

ALTRES INFORMACIONS

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT