Home Benestar Social Suport a l’atenció social primària
Suport a l’atenció social primària
Suport a l’atenció social primària

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris en els àmbits familiar i social. Tenen l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió.

Llegir més…

Des del Consell Comarcal del Maresme es vetlla pel compliment de la normativa vigent en matèria de serveis socials (Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència) i el desplegament d’ambdues en els municipis que conformen l’àrea bàsica comarcal (municipis de menys de 20.000 habitants).

Les nostres línies d’actuació se centren en facilitat als ajuntaments:

 • Informació sobre legislació i normativa
 • Assessorament per a contractació de professionals
 • Assessorament per a la recollida de dades tècniques i justificació de l’activitat realitzada
 • Assessorament i suport en la intervenció social
 • Programació de la formació continuada per a coordinadors i professionals dels EBAS
 • Suport en la gestió, organització i finançament dels serveis socials bàsics
 • Planificació i promoció de diverses actuacions o serveis (Consell de serveis socials, programa bon tracte…)
 • Formació i coordinació de les treballadores familiars dels ajuntaments
 • Suport al treball en xarxa de grups de treball tècnic

Responsable técnica: Assumpta CabreraResponsable politica: Meritxell Romero
Àrea orgànica: Equitat i Acció Social
Contacte: assumpta.cabrera@ccmaresme.catHORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Tel: 93 741 16 16 (centraleta) De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

Què fem?

 • Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.
 • Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.
 • Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla d’actuació de l’àrea bàsica corresponent.
 • Establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics.
 • Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
 • Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l’Administració de la Generalitat i l’ens local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.
 • Col·laborar amb l’Administració de la Generalitat en l’exercici de les funcions d’inspecció i control en matèria de serveis socials.
 • Exercir les funcions que li delegui l’Administració de la Generalitat.
 • Participar en l’elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de serveis socials.
 • Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals.
 • Les que els atribueixen les lleis.

A qui s’adreça?

Als 25 municipis del Maresme de menys de 20.000 habitants

Finançament

Contracte programa quadriennal entre el CCM i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

Els ajuntaments fan aportacions, en funció del nombre d’habitants, per cobrir la part econòmica que no cobreix el Contracte Programa